POMÓŻ SOBIE I INNYM

Psycholog szkolny

zaprasza uczniów i rodzicówTELEFONY ZAUFANIA

0801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania
Narkotyki - Narkomania
Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne.
Czynny od 16.00 do 21.00 codziennie
Całe połączenie płatne tylko 35 gr.


0 800 12 02 89 - Infolinia Stowarzyszenia KARAN
Informacja skierowująca i pomoc
w problemach związanych z narkotykami
Połączenie bezpłatne, czynne od pn. do pt., w godzinach 10.00 - 17.00


0 801 12 00 02 - Niebieska linia - przemoc w rodzinie
Połączenie płatne, jak za pierwszy impuls,
czynne: pon.-sob. 10.00-22.00 niedz. 10.00-16.00

0 800 20 148 - Anonimowa policyjna linia specjalna
Połączenie bezpłatne, czynne całą dobę
WAŻNE ADRESY

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Sejnach
ul. Piłsudskiego 24
tel. 516 22 56strony www

www.wychowawca.pl

www.psychologia.edu.pl

www.kiosk.onet.pl/charaktery

www.pismo.niebieskalinia.pl

http://psphome.dhtml.pl/psychologia.html

www.psycholog.alleluja.pl

www.cmppp.edu.pl/bezpieczna

www.szkolabezprzemocy.pl

www.vulcan.edu.pl/rodzice

czasopisma

Charaktery
Psychologia w Szkole
Gazeta Szkolna
Wychowawca
Katecheta
Nowe w Szkole
 
Zadania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach


Do zadań Poradni należy:
1. diagnoza realizowana poprzez:
a. prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dzieci i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi,
b. orzekanie i kwalifikowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
c. opiniowanie wniosków dotyczących:
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia obowiązku szkolnego.
- pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia u którego stwierdzono trudności w uczeniu się ,w tym specyficznych trudności , uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom,
- udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
- innych form pomocy zgodnie z odrębnymi przepisami.
1. Konsultacje ze specjalistami z obszarów pomocy psychologicznej, pedagogicznej, z lekarzami, pracownikami opieki społecznej, policją, kuratorami i innymi instytucjami, które udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży i ich rodzicom.
2. Terapia realizowana poprzez:
a. prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej oraz terapii rodzin, terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, socjoterapii,
b. prowadzenie terapii pedagogicznej w formie indywidualnej i grupowej, terapii korekcyjno-kompensacyjnej,
c. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.
1. Psychoedukacja poprzez: szkolenia, warsztaty, spotkania, zajęcia edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców, pedagogów szkolnych.
2. Rehabilitacja. Poradnia może prowadzić zajęcia rehabilitacyjne w zależności od warunków lokalowych i od posiadania specjalistów tego zakresu.
3. Doradztwo:
a. prowadzenie doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, lekarzy i innych specjalistów w zakresie pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz w zakresie wyboru kształcenia i zawodu,
b. doradztwo w sytuacjach kryzysowych.
1. Mediacje w sytuacjach konfliktowych. Ustalenie stanowiska stron w celu rozwiązywania problemów psycho-edukacyjnych dziecka.
2. Interwencja w środowisku ucznia.
3. Profilaktyka:
a. wygłaszanie prelekcji i warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów w zakresie zapobiegania zjawiskom niedostosowania społecznego, zapobiegania trudnościom i niepowodzeniom szkolnym,
b. opracowanie materiałów szkoleniowych i przekazywanie ich osobom zainteresowanym do prowadzenia profilaktyki.
1. Działalność informacyjna:
a. udzielanie informacji o innych specjalistycznych, instytucjach zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogicznych,
b. gromadzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych własnych czy opracowanych przez siebie publikacji, informatorów i innych materiałów służących rozwiązywaniu problemów psychologiczno-pedagogicznych.
Poradnia udziela pomocy:
1. Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek z terenu działania.
2. Dzieciom od 0-3 lat, a także dzieciom i młodzieży od 3 r. życia nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół a zamieszkałym na terenie.
3. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Badanie diagnostyczne, udział w zajęciach terapeutycznych na terenie poradni wymaga zgody rodziców.
5. Osoby pełnoletnie mogą korzystać z usług poradni bez zgody rodziców.