Ramowy plan nauczania dla gimnazjum

 

GIMNAZJUM (klasy I - III)

III ETAP EDUKACYJNY

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Liczba godzin tygodniowo
w trzyletnim okresie nauczania

1. Język polski

14

2. Historia

6

3. Wiedza o społeczeństwie

3

4. Język obcy nowożytny

9

5. Matematyka

12

6. Fizyka i astronomia

4

7. Chemia

4

8. Biologia

4

9. Geografia

4

10. Plastyka / Muzyka d)

3

11. Technika

2

12. Informatyka

2

13. Wychowanie fizyczne

12 e)

14. Godziny z wychowawcą

3

Razem

82

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

Razem godzin zajęć edukacyjnych

94


d) godziny można przeznaczyć na dwa lub jedno z tych zajęć albo zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka,
e) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2005 r., określają odrębne przepisy,