KONSPEKT  LEKCJI  BIBLIOTECZNEJ

 

        

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY I JEGO ZASTOSOWANIE

W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

 

Klasa: trzecia gimnazjum

Prowadząca: Małgorzata Krajewska

Czas: 90 minut z przerwą po 45 minutach

CEL GŁÓWNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Na poziomie wiadomości: uczeń zapamięta:

 - znaczenie pojęcia – opis bibliograficzny, bibliografia załącznikowa

 - zasady sporządzania opisu bibliograficznego

uczeń rozumie:

 - różnicę w sporządzaniu opisu bibliograficznego różnych dokumentów;

 - cel wykonywania  opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej;

Na poziomie umiejętności: uczeń potrafi:

 - samodzielnie sporządzić opis bibliograficzny danej książki , artykułu z czasopisma, rozprawy z pracy zbiorowej;

 - ułożyć opisy bibliograficzne sporządzone przez siebie w porządku alfabetycznym

METODY PRACY:

 - pogadanka, prezentacja, pokaz, ćwiczenia

FORMY PRACY:

 - praca indywidualna

 - praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 - plansze z przykładowymi opisami bibliograficznymi,

 - książki z bibliografią załącznikową,

 - opisy bibliograficzne na fiszkach,

 - kartki, flamastry, długopisy

 - książki, czasopisma do opracowania

 

TOK LEKCJI:

 1. Zajęcie miejsc przez uczniów;
 2. Powitanie uczniów;
 3. Podanie tematu lekcji bibliotecznej (zapisanie tematu na tablicy);
 4. Pogadanka: podczas pisania wypracowania lub referatu, korzystamy z różnych źródeł: książek, czasopism. Co należy zrobić, by nie posądzono nas o brak samodzielności? W jaki sposób pokazać nauczycielowi, że korzystaliśmy z wielu pozycji ....;
 5. Podzielenie klasy na grupy 4 - osobowe;
 6. Podanie definicji: opis bibliograficzny i zapisanie jej na tablicy:

„Opis bibliograficzny jest to uporządkowany zespół danych o książce lub o innym dokumencie służących do jego identyfikacji”.

 1. Zademonstrowanie przykładowych opisów bibliograficznych. Omówienie ich    podstawowych elementów różnego rodzaju dokumentów: książki, fragmentu książki, utworu z pracy zbiorowej, artykułu w czasopiśmie

      8.  Opis bibliograficzny – książka

Autor (nazwisko i imię): Tytuł. Miejsce wydania Wydawnictwo Rok wydania

     Przedstawienie kilku przykładów:

SOFOKLES Antygona. Wrocław Siedmioróg 2000

KAMIEŃSKI A. Kamienie na szaniec. Warszawa „Nasza Księgarnia” 1999

SAINT-EXUPERY DE A. Mały Książę. Wrocław Siedmioróg 1996

 1. Opis bibliograficzny – utwór w pracy zbiorowej

Autor artykułu: Tytuł artykułu. W: Tytuł pracy zbiorowej. Oznaczenie tomu.       Miejsce wydania Wydawnictwo Rok wydania. Strony

     Przedstawienie uczniom kilku przykładów:

BRATKOWSKI W. Kosa spod Racławic. W: Tadeusz Kościuszko w historii
i tradycji. Pod red. J.S.Kopczewskiego Warszawa PZWS 1968, s. 216-218

RYBIŃSKI A. Ludy, języki i tradycyjna struktura społeczna. W: Kontynenty Afryka. Pod red. G. Czekały, L. Onichimowskiego Warszawa KAW 1979, S. 34-67

KOCHANOWSKI W. Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach. W: Studia
i materiały do dziejów suwalszczyzny, pod red. J. Antoniewicza Białystok 1965,
s. 139-174

 1. Opis bibliograficzny – artykuł w czasopiśmie

Autor artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok Nr czasopisma Strony

Przedstawienie uczniom kilku przykładów:

LESZCZYŃSKA-KOZIAK T. Deszczowe wierszowanie. „Biblioteka w szkole”. 2000 nr 12. s. 28-29

KACEWICZ M. Śmiertelne żniwo. „Newsweeka Polska”. 2004 nr 10. s. 40-41

WÓJCIE J. Psy na medal. „Łowiec Polski”. 2004 nr 12. s.28

Uczniowie analizują przedstawione im przykłady opisów bibliograficznych

 

 1. Przydzielenie poszczególnym grupom dokumentów do opracowania. Sporządzanie przez grupy opisów bibliograficznych. Każda wykonuje opis bibliograficzny jednego dokumentu.
 2. Sprawdzanie i korekta wykonanych zadań.
 3. Wyszukanie w encyklopedii hasła: bibliografia załącznikowa. Zapisanie definicji:

Bibliografia załącznikowa jest to uporządkowany spis książek lub innych dokumentów dotyczących tematu poruszanego w książce. Określa się ją potocznie literaturą przedmiotu lub po prostu literaturą.

Omówienie roli opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej. Wskazanie przykładów w przygotowanych wydawnictwach zwartych i czasopismach. Zwrócenie uwagi na umiejscowienie bibliografii załącznikowej w książce (na końcu książki).

14. Układanie w porządku alfabetycznym samodzielnie sporządzonych przez uczniów   opisów bibliograficznych.

 1. Podsumowanie lekcji i zapisanie wniosków.
 2. Pożegnanie.