PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z
WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla kl. I-III
Iwona Lubiecka – Gibas
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

 

I.OBSZARY OCENIANIA:

1.       Wiadomości - stopień rozumienia i zapamiętania nabytych informacji oraz korelowanie ich z wiedzą wyniesioną z innych lekcji.

2.       Umiejętności - udziału w dyskusji, selekcji problemów, formułowania sądów, obrony własnego zdania, argumentacji, zadawania pytań, wyciągania wniosków, a także korzystania i gromadzenia informacji z podręcznika, słowników, encyklopedii, prasy, tekstów źródłowych, Internetu, oprogramowania komputerowego.

3.       Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

4.       Orientacja w bieżących wydarzeniach życia politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce i na świecie.

5.       Obowiązkowość i systematyczność w pracy – np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek, odrabianie prac domowych.

II.PRZEDMIOTEM OCENY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE JEST:

1.       Wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji.

2.       Rozumienie i umiejętność interpretacji faktów.

3.       Praca ze źródłem historycznym, umiejętność pracy z materiałem kartograficznym, ikonograficznym, statystycznym, itp.

4.       Formułowanie wypowiedzi ustnej.

5.       Przygotowanie (odpowiedzi) pracy pisemnej (referat, rozprawka, itp.).

6.       Aktywności ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej.

III.SPOSOBY I FORMY OCENIANIA:

1.       Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.        Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3.        Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom), do wglądu, w szkole.

IV. Ocenianiu podlegają:
1) wypowiedzi i odpowiedzi ustne,

2) prace pisemne, w tym sprawdziany,

3) zadania domowe,

4) pozostałe  formy aktywności ucznia podczas zajęć, na których realizowane są treści  programowe.

 

1.       Termin sprawdzianu obejmującego oraz jego zakres powinien być znany uczniom na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

2.       Inne kontrolne prace pisemne, tzw. „kartkówki”, obejmujące materiał 2 lub 3 lekcji powinny być zapowiadane na poprzedniej lekcji. Powyższe ustalenia nie dotyczą tzw. „małych kartkówek” obejmujących materiał (zakres) jednej ostatniej lekcji, które mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.

3.       Ustne sprawdzenie wiedzy i umiejętności obejmuje 3 ostatnie lekcje i może odbywać się bez zapowiedzi.

4.       W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników.

5.       Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo przystąpić do niego w  późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem terminie.

V. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne w terminie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty sprawdzianu:
1) nauczyciel omawia podczas lekcji,
2) pisemne prace kontrolne otrzymuje uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) po uprzednim uzgodnieniu przez nauczyciela terminu ich zwrotu.
W przypadku nieotrzymania z powrotem wydanej pracy nauczyciel o fakcie tym informuje dyrektora szkoły. Prace uczniów przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego.

 

VI. SKALE STOSOWANE W SPRAWDZANIU I OCENIANIU:

1. Punkty - Ocena
98%-100% Celujący
90%-97% Bardzo dobry
71%-89% Dobry
51%-70% Dostateczny
31%-50% Dopuszczający
0%-30% Niedostateczny

 

2. Oceny bieżące, półroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 2:
           1)  stopień celujący - 6;
           2)  stopień bardzo dobry - 5;
           3)  stopień dobry - 4;
           4)  stopień dostateczny - 3;
           5)  stopień dopuszczający - 2;
           6)  stopień niedostateczny - 1,

VII. KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE:

Ocena celująca:

 

·         Uczeń charakteryzuje się bogatą erudycyjną wiedzą związaną z tematyką przedmiotu;

·         wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz  literaturą popularnonaukową i specjalistyczną zgodną z omawianą problematyką na zajęciach.

·         Trafnie sytuuje wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie prezentować i uzasadnia własne stanowisko.

·         Samodzielnie selekcjonuje i interpretuje wydarzenia historyczne oraz źródła historyczne, statystyczne itp.

·         Wysnuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen.

·         Aktywnie uczestniczy w pracach na lekcjach, w kołach zainteresowań.

·         Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych humanistycznych.

Ocena bardzo dobra:

·         uczeń ma bogate wiadomości;

·         wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści;

·         korzysta z różnych źródeł ( prasa, radio, telewizja, Internet) w celu poszerzania wiedzy zdobytej w szkole, czemu daje wyraz na lekcjach oraz w pracach domowych;

·         umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w praktyce;

·         wykazuje zainteresowanie omawianą tematyką;

·         podejmuje prace poważniejsze pozalekcyjne ( samorząd szkolny, gazeta szkolna itp.);

Ocena dobra:

·         uczeń wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych ( lekcja, podręcznik), nabyte umiejętności próbuje stosować w sytuacjach problemowych,

·         zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ja prezentuje,

·         rozumie omawiane treści  i potrafi wyjaśnić je innym;

·         zajmuje stanowisko w kwestiach spornych, broni swych poglądów na forum klasy;

·         aktywnie uczestniczy w zajęciach;

·         poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania;

·         umie poprawnie wykorzystać wiedzę zdobytą w praktyce;

·         wykazuje zainteresowanie omawiana tematyką;

Ocena dostateczna:

·         uczeń wykazuje orientacje w treściach zagadnień opracowanych na lekcji;

·         rozumie polecenia i instrukcje;

·         zapamiętuje podstawowe treści do danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje ( zapamiętywanie dominuje nad ich rozumieniem);

·         umiejętności stosuje tylko w sytuacjach typowych;

·         samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia;

·         uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych;

Ocena dopuszczającą:

·         uczeń ma poważne luki w wiedzy i umiejętnościach przewidziane programem;

·         częściowo rozumie polecenia nauczyciela;

·         zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć,

·         poprawnie i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć,

·         poprawnie, z pomocą nauczyciela rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje pojęcia, procesy, zjawiska, dokumenty, postacie z życia publicznego itp.;

·         współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań;

 

Ocena niedostateczna:

·         uczeń nie opanował  materiału w stopniu koniecznym do kontynuowania nauki;

·         nie jest przygotowany do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim w państwie demokratycznym;

·         w sposób błędny i niedojrzały formułuje oceny i wysnuwa wnioski;

·         nie posiada umiejętności umiejscawiania w   czasie i przestrzeni;

·         popełnia poważne błędy chronologiczne, , nie potrafi analizować  źródeł historycznych;                            

·         nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela;

·         odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz bierności na lekcji;

·         jego język jest prosty i niekomunikatywny;