Kalendarium Życia Jana Pawła II
 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

 

Styczeń

1 1960
Publikuje esej "Miłość i odpowiedzialność", analiza prawdziwej miłości jako planu na życie kobiety i mężczyzny i, pod pseudonimem Stanisław Andrzej Gruda, sztukę teatralną "Przed sklepem jubilera".
1979
12. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Osiągniemy pokój wychowując do pokoju”.
1980
13. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Prawda siłą pokoju”.
1981
14. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność”
1982
15. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój – dar Boga powierzony ludziom” potępia „fałszywy pokój” totalitaryzmu.
1983
16. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów”.
1984
17. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój rodzi się z serca nowego”.
1985
18. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój i młodzi idą razem”.
1986
19. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, '57schód-Zachód: jest tylko
jeden pokój”.
1987
20. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju”.
1988
21. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia”.
1989
22. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”.
1990
23. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Pokój z Bogiem Stwórcą – pokój z całym stworzeniem”.
1991
24. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju”.
1992
25. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju”.
1993
26. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim”.
1994
27. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości”.
1995
28. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju”.
1996
29. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju”.
1997
30. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Przebacz, a zaznasz pokoju”.
1998
31. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich”.
1999
32. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie praw człowieka warunkiem i źródłem prawdziwego pokoju”.
2000
33. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje”. Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Matki Bożej Większej.
2001
34. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju”.
2002
35. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”.
2003
36. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Encyklika «Pacem in terris» nieustanne zobowiązanie”.
 2004
Orędzie Jana Pawła II na 37. Światowy Dzień Pokoju, „Zawsze aktualne zadanie:wychowywać do pokoju”, przypomina zakaz uciekania się do siły (z wyjątkiem słusznej obrony i systemu bezpieczeństwa wspólnego wyznaczanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ); wskazuje, że walka z terroryzmem nie może ograniczać się do represji, ale winna być prowadzona na poziomie politycznym i pedagogicznym, sięgając do przyczyn tego zjawiska
2005
38. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 


2 2000
Jubileusz Dzieci.
3 1998
Wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu).
4
5 Styczeń – kwiecień 1958
Prowadzi w kościele Felicjanek serię konferencji duchowych dla środowiska lekarskiego w Krakowie. Równocześnie kontynuuje druk swojego Elementarza etycznego w „Tygodniku Powszechnym” gdzie pod pseudonimem Andrzej Jawień ukazuje się nowy cykl poezji Wojtyły „Profile Cynerejczyka”.
6 1979
Jan Paweł II udziela swemu następcy w archidiecezji krakowskiej sakry biskupiej (ogółem wyświęci 321 biskupów).
1982
List „Caritas Christi” wzywający wszystkich biskupów z całego świata do modlitwy za Kościół w Chinach.
1983
Bulla „Aperite portas Redemptori” ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
2001

Uroczyste zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; Jan Paweł II ogłasza list apostolski „Novo millennio ineunte”.
7 1979
W kaplicy Sykstyńskiej inauguruje transmisję przez Radio Watykańskie niedzielnej mszy św. w języku polskim (kontynuowana we wszystkie niedziele i święta do początku 1997 roku), odprawiając pierwszą z nich.
8 2001
Wręczenie papieżowi Złotego Medalu Kongresu (najwyższe cywilne odznaczenie w USA).
9 9 - 10 stycznia 1993
W Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.
10 1984
Nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.
11 11 - 21 stycznia 1995
Podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i na Sri Lankę (63. papieska podróż zagraniczna)
12 12 - 17 stycznia 1990
Konsultacje pomiędzy przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia w Moskwie nie przynoszą rozwiązania problemu odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
12, 15 stycznia 1993
Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście „godziny laikatu” w polskim
katolicyzmie, a także opowiada się za Kościołem ponadpartyjnym.
13 1987
Papież Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
1992
Stolica Apostolska uznaje niepodległość Chorwacji i Słowenii.
2003

Przemówienie do korpusu dyplomatycznego: "Wojna nigdy nie jest czymś nieuchronnym, jest zawsze porażką ludzkości". W późniejszych wypowiedziach Papież nie kryje swego krytycznego stosunku do interwencji USA w Iraku.
14 14 - 31 stycznia 1980
Partykularny Synod Biskupów dla Kościoła holenderskiego.
1995

Na falach radia „Veritas Asia” Ojciec Święty zachęca wszystkich chińskich katolików do „odnalezienia dróg komunii i pojednania”.
15 15-18 stycznia 1981
Ojciec Święty przyjmuje w Watykanie delegację „Solidarności”.
1981
Audiencja dla Lecha Wałęsy i członków delegacji NSZZ ,,Solidarność''.
1991
Jan Paweł II wysyła listy do prezydentów Saddama Husajna i George'a Busha z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskiej.
1994
W dorocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II krytykuje bałwochwalstwo nacjonalizmu.
1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II mszy kończącej X Światowy Dzień Młodzieży zbiera się najwięcej w historii osób – ok. 4 mln.
16
17 Styczeń - kwiecień 1965
Abp Wojtyła pracuje w Ariccia i Rzymie w podkomisji przygotowującej soborowy dokument "O Kościele w świecie współczesnym".
18 1945
Kończy się niemiecka okupacja Krakowa i wkracza Armia Czerwona.
18-19 stycznia 1983
Konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.
1964

Zostaje mianowany Arcybiskupem Krakowa.

2000
Otwarcie Drzwi Świętych i nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie przez Jana Pawłą II razem z abpem Canterbury Georgem Careyem i z metropolitą Atanazym, delegatem patriarchy ekumenicznego.
 2002
Utworzenie personalnej administratury apostolskiej dla Stowarzyszenia św. Jana Vianneya, skupiającego księży-tradycjonalistów z Brazylii, związanych dotąd ze schizmą abpa Lefèbvre’a.

2005
Audiencja dla 160 rabinów, którzy dziękują papieżowi za wkład w rozwój dialogu katolicko-żydowskiego.
Wręczono Papieżowi jarmułkę w kolorach watykańskich - białym i żółtym, nazywając Go "wielkim cudotwórcą w stosunkach między katolikami a żydami".
19
20
21 1991
Przywrócenie w Polsce ordynariatu polowego.
21 - 26 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka papieża na Kubę (81. papieska podróż zagraniczna).
22 1991
Prezentacja encykliki „Redemptoris missio” (podpisana 7 grudnia 1990 roku).
22 - 27 stycznia 1999
Podróż do Meksyku i do St. Louis w USA (85. papieska podróż zagraniczna). W Guadalupe Jan Paweł II zamyka Synod Biskupów dla Ameryki (zob. wyżej 16 listopada - 12 grudnia 1997 roku) ogłoszeniem adhortacji „Ecclesia in America”.
22 - 26 stycznia 2003
IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili; 25 stycznia przemówienie papieża w połączeniu telewizyjnym.
23 1994
Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Bałkanach; papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóki nie ustanie wojna na terenie
byłej Jugosławii.
24 1979
Audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR.
2002

Papież bierze udział wraz z delegatami 32 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 11 religii świata w Dniu Modlitwy o Pokój zorganizowanym w Asyżu.
25 1959
Papież Jan XXIII zapowiada II Sobór Watykański.
25 stycznia – 1 lutego 1979
Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II poza granice Włoch – do Meksyku, na Dominikanę i Bahamy.

1983
Konstytucja apostolska „Sacrae disciplinae leges” promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska „Divinus perfectionis magister” wprowadzająca poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
1979

I podróż apostolska - DOMINIKANA.
1988
List apostolski „Euntes in mundum” dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.
25 stycznia – 1 lutego 1990
Podróż do Afryki: Republika Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Czad (45. papieska podróż zagraniczna) – kolejny apel w sprawie Sahelu;
26 1984
Jan Paweł II mianuje Johna J. O'Connora arcybiskupem Nowego Jorku.
26 stycznia - 6 lutego 1985
Podróż do Ameryki Łacińskiej: Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago (25. papieska podróż zagraniczna).
27 2005
W przesłaniu na 60. rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince Jan Paweł II pisze, że „nawet w otchłani cierpienia może zwyciężać miłość”.
28 1979
Wygłasza przemówienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebli w Meksyku.
29 Styczeń 1954
Zatwierdzenie habilitacji.
30
31 1981
Jan Paweł II mianuje bpa Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Paryża.
31 stycznia - 11 lutego 1986

Jan Paweł II odwiedza po raz pierwszy Indie (29. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie z Matką Teresą i z Dalaj Lamą.

do góry
 

Luty

1 2005
Papież hospitalizowany w klinice Gemelli.

O godz. 22.50 Papież został przewieziony do kliniki Gemelli w trybie nagłym. Rzecznik prasowy Watykanu Joaquin Navarro Valls oświadczył, że w przebiegu grypy, na którą Papież cierpi od niedzieli, wystąpiły komplikacje.
2 1983
Podczas swego drugiego konsystorza Jan Paweł II mianuje osiemnastu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Józef Glemp.
1994

List do rodzin.
1997
I Dzień Życia Konsekrowanego.
3 3 - 10 lutego 1993
Dziesiąta pielgrzymka do Afryki: Benin, Uganda, Sudan (57. papieska podróż zagraniczna) – m.in. spotkanie z przywódcami
religijnymi wudu, wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV
4 Luty 1968
Komisja krakowskich teologów przedstawia papieżowi Pawłowi VI swoje memorandum „Podstawy nauki Kościoła o zasadach życia
małżeńskiego”.
5 1980
Wizyta w siedzibie Radia Watykańskiego (Palazzo Pio), w tym w redakcji sekcji polskiej.
1991

Audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.
5 - 12 lutego 1996
Podróż do Ameryki Łacińskiej: Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wenezuela (69. papieska podróż zagraniczna).
6 1989
W Watykanie Jan Paweł II przyjmuje Andrieja Sacharowa.
2005
W rozważaniu niedzielnym przed modlitwą "Anioł Pański" Papież powiedział: "Tu, w szpitalu, pośród innych chorych, o których myślę z miłością, nadal służę Kościołowi i całej ludzkości".
7 Luty 1940
W salezjańskiej parafii na Dębnikach poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go do młodzieżowego Koła Żywego Różańca oraz w świat dzieł hiszpańskich mistyków, m.in. św. Jana od Krzyża.
8 1992
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Chorwacją, Słowenią i Ukrainą.
9  
10 1993
W przemówieniu w Chartumie papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.
2005
Powrót papieża do Watykanu.
11 1984
„Salvifici doloris”, list apostolski o chrześcijańskim sensie cierpienia.
1985
Ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia.
1994
Ustanowienie Papieskiej Akademii „Pro Vita”.
2002
Ustanowienie regularnych struktur diecezjalnych w Rosji (co spotkało się z protestem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego).
12 12 lutego 1982
Deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski, odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE.
12-19 lutego 1982

Podróż do Afryki: Nigeria, Benin, Gabon i Gwinea Równikowa (10. papieska podróż zagraniczna).
13 2001
Audiencja dla pracowników Radia Watykańskiego z okazji 70-lecia powstania rozgłośni (12 lutego 1931 roku).
14 1988
Orędzie milenijne Jana Pawła II do katolików ukraińskich, „Magnum Baptismi donum”, sławi wierność grekokatolików w obliczu
prześladowań.
15  
16 16 - 27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Azji (9. papieska podróż zagraniczna); objęła Pakistan, Filipiny, wyspę Guam (USA), Japonię i Alaskę (USA).
17 2001
List apostolski na 1700. rocznicę chrztu Armenii.
18  1941
Umiera ojciec, Karol Wojtyła senior, pochowany 22 lutego na cmentarzu wojskowym na Rakowicach.
1941

Na atak serca umiera ojciec Karola.
1984
Porozumienie w sprawie rewizji włoskiego konkordatu. Ogłoszenie bł. Jana z Fiesole (Fra Angelico) patronem artystów.
 2000
Jubileusz Artystów.
19 1944
Potrącony przez niemiecką ciężarówkę przebywa dwa tygodnie w szpitalu.
19 - 26 lutego 1992

Podróż do Afryki: Senegal, Gambia, Gwinea – wizyta w Domu Niewolników na wyspie Gorée (54. papieska podróż zagraniczna).
20 1987
Papież przyjmuje panią Muzeyyen Agcę, matkę Mehmeta Ali Agcy.
21 1998
Podczas swego siódmego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Adam Kozłowiecki, a jeden z dwóch kardynałów in pectore (których nazwiska zostały ujawnione 21 lutego 2001 roku) to abp Marian Jaworski (obok abpa Janisa Pujatsa z Rygi).
2001
Jan Paweł II na swoim ósmym konsystorzu mianuje 44 nowych kardynałów; wśród nich jest abp Zenon Grocholewski, a ponadto m.in. ukraińsko-bizantyjski arcybiskup większy Lubomyr Huzar; zostają ujawnione nazwiska mianowanych 21 lutego 1998 roku in pectore kardynałów Mariana Jaworskiego ze Lwowa i Janisa Pujatsa z Rygi.
22 1996
Konstytucja apostolska „Universi Dominici gregis” o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.
2005
Prezentacja włoskiej wersji książki Ojca Świętego „Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci” (oryginał polski zaprezentowany 14 marca).
23 2000
„Pielgrzymka duchowa” do Ur, ojczyzny Abrahama.
24 1980
List Jana Pawła II na temat Eucharystii, „Dominicae Cenae”.
1983
Prezentacja książki André Frossarda „Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II”.
Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka związanego z papieską pielgrzymką do Nikaragui.

1984

powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu.
24 - 26 lutego 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Egiptu (90. papieska podróż zagraniczna) – na górę Synaj i do Kairu (wizyta na islamskim uniwersytecie Al-Azhar, spotkanie z koptyjskim patriarchą-papieżem Aleksandrii Szenudą III).
2005
                                Cały świat w niepokoju.
Ponowna hospitalizacja w klinice Gemelli. Operacja tracheotomii.
25 1979
Jan Paweł II udziela ślubu córce rzymskiego zamiatacza ulic.
26 Luty 1973
Wojtyła reprezentuje polski Kościół na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melbourne w Australii.
27 27 lutego 1982
Spotkanie prowincjałów jezuickich z Janem Pawłem.
1985

Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie próbuje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko
amerykańskiej inicjatywie obrony strategicznej.
1988
III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i w Kościołach lokalnych pod hasłem ,,Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie''.
2005

To miała być pierwsza niedzielna modlitwa "Anioł Pański" na pl. św. Piotra bez Jana Pawła II i rzeczywiście tekst papieski przeczytał zastępca sekretarza stanu abp Leonardo Sandri - ale Papież pokazał się w oknie kliniki Gemelli, błogosławiąc i wskazując wymownie na swoją szyję
28  
29  
30  
31 Luty - kwiecień 1989
Rezultatem rozmów przy „okrągłym stole” w Polsce są częściowo wolne wybory 4 czerwca, w których zwycięstwo odnosi
„Solidarność”.

do góry
 

Marzec

1 1999
Zezwolenie na wcześniejsze rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki Teresy z Kalkuty.

2 1979
Papież podejmuje działanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czechosłowacji w liście dotyczącym oporu religijnego wobec tyranii.
2-10 marca 1983
Podróż do Ameryki Środkowej trasą: Portugalia, Kostaryka, Nikaragua (gdzie papieską homilię przerywały okrzyki klakierów), Panama, Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize, Haiti (17. papieska podróż zagraniczna).
Marzec 1992

Początek krwawej wojny między plemionami Hutu i Tutsi w Ruandzie.
3 Marzec 1964
Pierwszy list pasterski abpa Wojtyły podkreśla odpowiedzialność świeckich.
4 1979
Pierwsza encyklika “Redemptor hominis'' (Odkupiciel człowieka).
1979
Pierwsza encyklika Jana Pawła II, „Redemptor hominis”.
4 - 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.
5 5 - 10 marca 1956
Głosi u św. Floriana w Krakowie doroczne rekolekcje akademickie.
2003

W Środę Popielcową dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Iraku i Ziemi Świętej.
6 2003
Prezentacja „Tryptyku Rzymskiego” w Rzymie i w Krakowie. Czesława Miłosza twierdził, że "Tryptyk" to wielka poezja - "zawarta jest w nim właściwie cała nauka Kościoła, cała dogmatyka katolicka".
7  
8 1964
Ingres abpa Karola Wojtyły do archikatedry krakowskiej.
8 - 11 marca 1989

Nadzwyczajne spotkania konsultacyjne pomiędzy arcybiskupami Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami Watykanu.
9  
10  
11 1985
Kongregacja Nauki Wiary wydaje oświadczenie w sprawie książki brazylijskiego teologa wyzwolenia o. Leonardo Boffa „Kościół: charyzmat i władza”.
12 1979
Audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich.
2000

Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła.
13 1950
Inauguruje w kościele św. Floriana pierwsze rekolekcje dla studentów.
2005

Papież wraca z kliniki do Watykanu, błogosławiąc z samochodu setki pozdrawiających go po drodze pielgrzymów.
14  
15 1990
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR.
16 1998
Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłasza dokument „Pamiętamy: Refleksje nad Shoah”.
17  1949
Karol Wojtyła zostaje wikarym, a potem duszpasterzem akademickim parafii św. Floriana w Krakowie (do 1958 r.).
18 1989
IV Światowy Dzień Młodzieży ,,Jezus Chrystus naszą Drogą, Prawdą i Życiem'' obchodzony w Rzymie.
19 1979
Papieski list do ukraińskiego kardynała Josipa Slipego zapowiada obchody tysiąclecia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolności religijnej.
20 1941
Osamotniony, nie mając możliwości kontynuowania studiów, zaczyna pracować jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzewku, również po to, by uniknąć wywiezienia do obozu pracy w Niemczech. Nadal interesuje się poezją i teatrem kompletując utwór "Ballady portyków Wawelu" i zakładając razem ze swoim przyjacielem Mieczysławem Kotlarczykiem Krakowski Teatr Rapsodyczny, który działając w podziemiu, przyczynia się do podtrzymywania morale i uczuć patriotycznych obywateli, będąc żywym protestem przeciwko nazistowskim próbom zniszczenia kultury polskiej.
20 - 26 marca 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej – Jordania, Terytoria Palestyńskie, Izrael (91. papieska podróż zagraniczna).
21 21 - 23 marca 1998
Podróż do Nigerii (82. papieska podróż zagraniczna).
22 1986
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza „Instrukcję o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu”.
23 1986
I Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i w Kościołach lokalnych pod hasłem ,,Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was''.
1997
XII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych pod hasłem ,,Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie''.
24 1991
VI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i w Kościołach lokalnych ,,Otrzymaliście ducha przybrania za synów''.
25 24 - 27 marca 1980
W Rzymie zbiera się Synod ukraińskich biskupów greckokatolickich.
1983
Inauguracja Roku Świętego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
1984

Adhortacja apostolska „Redemptionis donum” o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia. Akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Bożej Fatimskiej.
1987
„Redemptoris Mater”, szósta encyklika Jana Pawła II.
1987
 Szósta encyklika “REDEMPTORIS MATER'' o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.
1992
Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce. Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” (zob. wyżej 30 września - 28 października 1990 roku).
1992
 Bulla “TOTUS POLONIAE POPULUS''- reorganizacja struktury kościelnej w Polsce: erygowanie 13 diecezji (bielsko-żywieckiej, elbląskiej, ełckiej, gliwickiej, kaliskiej, legnickiej, łowickiej, radomskiej, rzeszowskiej, sosnowieckiej, toruńskiej, Warszawa-Praga, zamojsko-lubaczowskiej); erygowanie 8 nowych metropolii (przemyskiej obrządku łacińskiego, szczecińsko-kamieńskiej, gdańskiej, warmińskiej, częstochowskiej, białostockiej, katowickiej i lubelskiej); diecezja łódzka została podniesiona do rangi arcybiskupstwa podległego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
1995
Ukazuje się „Evangelium vitae”, jedenasta encyklika Jana Pawła II.
1995
Jedenasta encyklika “EVANGELIUM VITAE'' o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
1996
Adhortacja apostolska „Vita consecrata” wieńczy prace Synodu Biskupów zwołanego w 1994 roku (zob. wyżej 2 - 29 października 1994 roku).
1998
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (ratyfikowanego 23 lutego).
2005

Rzymskie Koloseum: Pierwsza Droga Krzyżowa  bez Papieża; następuje czas kolejnych takich dramatycznych absencji.
26  
27 1994
IX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych pod hasłem ,,Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam''.
2005
Ostatnie orędzie wielkanocne i błogosławieństwo „Urbi et Orbi”.
2005r.

Papież ukazuje się w oknie watykańskim, ale nie może mówić. Wiadomo, że na skutek trudności z odżywianiem schudł i bardzo osłabł.
28 1981
Orędzie Jana Pawła II do Polaków, skierowane do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego ,,Porozumienie, dialog, wytrwałość''.
2001
Rozpoczęcie na środowych audiencjach ogólnych cyklu katechez o Psalmach i kantykach brewiarzowej liturgii godzin.
29 Marzec 1981
Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej na Jana Pawła II.
30 1997
Inauguracja strony watykańskiej w internecie.
2005
Ostatnie spotkanie z pielgrzymami przybyłymi na audiencję ogólną.
31 1985
List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata.
31 marca - 13 kwietnia 1987
Papieska pielgrzymka do Urugwaju, Chile i do Argentyny – na II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires (33. papieska podróż
zagraniczna).
1996
XI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych pod hasłem ,,Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego''.
2005

Alarmujące wiadomości, Papież przyjmuje sakrament chorych.
Wiosna – lato 1940
Powstają dramaty „Hiob” oraz „Jeremiasz”.

do góry
 

Kwiecień

1  2 2 kwiecień 2005r. został nazywy przez "L'Osservatore Romano" Niespodziewanym Dniem Młodzieży. Obecność tysięcy młodych ludzi modlących się za Papieża na placu św. Piotra. "I wszystkie kroki skierowały się tutaj. Od popołudnia 1 kwietnia plac św. Piotra okazał się za mały, by pomieścić całą tę rzekę młodzieży" - podkreśla dziennik watykański. Dodaje, że młodzi stali się "oceanem wyciągniętych, lecz pogodnych twarzy: twarzy pokolenia, które od 1978 roku uważa Jana Pawła II za swojego Papieża. Dla tych chłopców i dziewcząt Karol Wojtyła jest jedynym Papieżem z krwi i kości". O godzinie 21.37 Jan Paweł II zmarł.

                                    Polska i świat w żałobie.
                                   
Polska i świat w żałobie.
 

3 Kwiecień 1992
Początek wojny w Bośni-Hercegowinie.
4 1979
Pierwsza audiencja generalna na placu św. Piotra.
1980
Rozpoczęcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji „L'Osservatore Romano”.
4 - 7 kwietnia 1991
Plenarne posiedzenie kardynałów poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.
1992
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Mongolią.
1993
 VIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych pod hasłem ,,Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości''.
1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, że w ciągu pierwszych trzech dni działania watykańską stronę internetową odwiedzono 2,9 miliona razy.
1999
List do artystów.
5  
6 1980
Jan Paweł II pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywienia katolicyzmu.
7 7 - 13 marca 1976
Kard. Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.
1994

Koncert ku czci ofiar holocaustu z udziałem papieża i głównego rabina Rzymu w Auli Pawła VI na Watykanie.
 2002
Dzień Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej (gdzie od 2 kwietnia trwało przez 6 tygodni oblężenie przez wojsko izraelskie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie schroniło się ok. 200 uzbrojonych Palestyńczyków). List apostolski „Misericordia Dei” o sakramencie pokuty.
8 1979
Pierwsza Droga Krzyżowa w Koloseum pod przewodnictwem Ojca Świętego.
1979
Jan Paweł II ogłasza pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek.
1984
Kard. Bernardin Gantin zostaje mianowany prefektem Kongregacji Biskupów; kardynał Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax.
1989
Audiencja dla delegacji NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą.
1990
V Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych pod hasłem ,,Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami''.
1994
Odsłonięcie odrestaurowanego Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
9 1993
Jan Paweł II zwraca się do sióstr karmelitanek, mieszkających w klasztorze tuż obok byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu,
prosząc je o kontynuowanie swej modlitwy w innym miejscu.

1994
Telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Ruandzie w związku z toczoną tam wojną domową.
10 10 kwietnia - 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu kończy adhortacja apostolska „Ecclesia in
Africa”, ogłoszona we wrześniu 1995 roku.
11 2002
Jan Paweł II spotyka się z uczestnikami VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i przedstawia swoją refleksję na temat globalizacji.
12 12 - 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Pawła II do Sarajewa w Bośni-Hercegowinie (75. papieska podróż zagraniczna).
13 1929
Na zapalenie mięśnia sercowego umiera matka Karola.
1986
Jan Paweł II przemawia do wspólnoty żydowskiej w czasie pierwszej od czasów apostolskich papieskiej wizyty rzymskiej synagodze.
 1991
Mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.
14 1996
Wizyta w Tunezji (70. papieska podróż zagraniczna).
15  
16 1974
Kard. Wojtyła rzuca wyzwanie czechosłowackim władzom komunistycznym, wygłaszając przemówienie na pogrzebie kard. Stefana Trochty w Litomierzycach.
17 17 - 24 kwietnia 1974
Uczestniczy w międzynarodowym kongresie tomistycznym w Rzymie, Neapolu I Fossanova.
2003

Papież ogłasza nową encyklikę, „Ecclesia de Eucharistia”.
18 1993
Beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej.
1996
List apostolski z okazji 350-lecia unii użhorodzkiej.
19 19 kwietnia - 14 maja 1998
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.
20 1984
List apostolski „Redemptionis anno” na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych.
21 21 - 22 kwietnia 1990
Papieska pielgrzymka do Czechosłowacji (46. papieska podróż zagraniczna)
22 1984
Zakończenie Roku Świętego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
1990
W Welehradzie zapowiedź zwołania Synodu Biskupów poświęconego Europie.
23  
24  
25 1993
Podróż do Albanii (58. papieska podróż zagraniczna); papież wyświęca tam czterech nowych biskupów.
25 - 27 kwietnia 1997
Pielgrzymka do Czech na obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha (76. papieska podróż zagraniczna).
26 1936
Zostaje wybrany na prezesa Sodalicji Mariańskiej Uczniów Gimnazjum Męskiego im. Wadowity. Pełni tę funkcję przez dwie kadencje, do 1938 r.
27  
28 28 kwietnia – 6 maja 1989
Podróż do Afryki: Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi (41. papieska podróż zagraniczna).
1994
Jan Paweł II upada i łamie kość udową; 29 kwietnia przechodzi w klinice Gemelli zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego i pozostaje tam do 27 maja.
29 1979
Pierwsze beatyfikacje Jana Pawła II: o. Franciszka Colla OP i o. Jakuba Lavala CSSp. (W ciągu swego pontyfikatu ogłosi on 1345
błogosławionych i 483 świętych).

1985

Zakończenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętej w 1984 roku.
1994
Ojciec Święty przebywał w poliklinice im. Agostino Gemelli (operacja wstawienia protezy stawu biodrowego trwała 2 godziny). Jan Paweł II regularnie spotykał się w ty czasie z sekretarzem stanu kard. Angelo Sodano, z substytutem do spraw ogólnych arcybiskupem Giovannim Battistą Re i z sekretarzem ds. relacji z państwami arcybiskupem Joanem-Louisem Tauranem, aby omawiać z nimi bieżące sprawy Stolicy Apostolskiej. Do 27 maja.
30 1979
Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje mianowany prosekretarzem (po nominacji kardynalskiej: sekretarz) stanu Stolicy Apostolskiej.
30 kwietnia - 4 maja 1987

Podróż do Niemiec (34. papieska podróż zagraniczna).
2000
Kanonizacja bł. Faustyny Kowalskiej; ustanowienie w całym Kościele święta Bożego Miłosierdzia.
31  

do góry
 

Maj

1 1987
Jan Paweł II beatyfikuje w Kolonii Żydówkę Edytę Stein (s. Teresę Benedyktę od Krzyża), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.
1991
Dziewiąta encyklika “CENTESIMUS ANNUS'' w 100. rocznicę encykliki papieża Leona XIII “Rerum novarum''.

Podróż apostolska - POLSKA: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Sebastiana Józefa Pelczara (1842-1924), biskupa, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Polaka; Bolesławy Lament (1862-1946), założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Polki; Rafała Chylińskiego (1694-1741), kapłana, franciszkanina konwentualnego, Polaka; dokonał otwarcia II Synodu Plenarnego; spotkał się z prezydentem RP Lechem Wałęsą i władzami państwowymi na Zamku Królewskim w Warszawie. Do 9 czerwca.
1991
Ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła II, „Centesimus annus”.
1 - 13 maja 1991
Podróż do Portugalii w 10. rocznicę zamachu – akt zawierzenia świata Matce Bożej (50. papieska podróż zagraniczna).
2000
Jubileusz Ludzi Pracy.

 
2 2 - 12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki (5. papieska podróż zagraniczna) –objęła Zair, Kongo, Kenię, Ghanę, Górną Woltę i Wybrzeże Kości Słoniowej.
2 - 12 maja 1984

Druga papieska pielgrzymka do Azji trasą: Alaska (USA – nie zezwolono na przelot nad tertytorium ZSRR), Korea Południowa, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia (21. papieska podróż zagraniczna; w czasie niej kanonizacja 103 męczenników koreańskich, wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu).
1995
List apostolski „Orientale lumen” o Kościołach wschodnich.
1999
Beatyfikacja Ojca Pio z udziałem ok. 300 tys. pielgrzymów na Placu św. Piotra i tłumów przed Bazyliką św. Jana na Lateranie.
3 3 - 4 maja 2003
Jan Paweł II udaje się na swoją 99. pielgrzymkę zagraniczną – do Hiszpanii.
4 1951
Studencki "chórek" Wojtyły śpiewa po raz pierwszy gregoriańską Missa de Angelis.
4-9 maja 2001

Pielgrzymka szlakiem św. Pawła - do Grecji (wspólna deklaracja papieża i prawosławnego arcybiskupa Aten Christodulosa na temat pokoju i poszanowania życia), Syrii (pierwsza wizyta papieża w meczecie) i na Maltę (93. papieska podróż zagraniczna).
5 Maj 1929
Przyjmuje pierwszą Komunię świętą.
6 6 - 14 maja 1990
podróż do Ameryki Łacińskiej: Meksyk (6 maja beatyfikacja Indianina Juana Diego, który miał objawienia maryjne w Guadalupe) i Curaçao na Antylach Holenderskich (47. papieska podróż zagraniczna).
7 1950
Ukazuje się cykl poetycki Wojtyły, „Pieśń o blasku wody”, opublikowany pod pseudonimem Andrzej Jawień w "Tygodniku
Powszechnym" (nr 19/50).

1965
Abp Wojtyła ustanawia doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych.
7 - 19 maja 1988

Pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju (37. papieska podróż zagraniczna).
7 - 9 maja 1999
Pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii (86. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie z patriarchą prawosławnym Teoktystem i wspólna deklaracja w sprawie Kosowa.
2000
Ekumeniczne wspomnienie męczenników XX wieku w rzymskim Koloseum.
8 1972
Rozpoczyna się Synod Archidiecezji Krakowskiej.
8 - 10 maja 1993

Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię Jan Paweł II ostro krytykuje działalność mafii.
1995
Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
9 1981
Ustanowienie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
10 1986
Ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Kościoła Katolickiego.
10 - 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu (77. papieska podróż zagraniczna). Ogłoszenie 10 maja w Harissie posynodalnej adhortacji apostolskiej “Une espérance nouvelle pour le Liban” – „Nowa nadzieja dla Libanu” (zob. wyżej 26 listopada - 14 grudnia 1995 roku).
11 11 - 21 maja 1985
Pielgrzymka pasterska do Holandii, Luksemburga i Belgii (26. papieska podróż zagraniczna) – wizyta w siedzibie EWG i
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
12 12-15 maja 1982
Pierwsza podróż do Portugalii (11. papieska podróż zagraniczna)
12-13 maja 2000

Pielgrzymka do Fatimy (4. wizyta w Portugalii, 92. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja dwojga wizjonerów: Franciszka i Hiacynty Marto, zapowiedź ogłoszenia III tajemnicy fatimskiej.
13 1981
Ok. godz. 17.
19 papież Jan Paweł II, ciężko zraniony na placu św. Piotra przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę, zostaje przewieziony do kliniki Gemelli i operowany.

1982
Pielgrzymka do sanktuarium w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu i akt zawierzenia świata Matce Bożej.
1981

Plac Świętego Piotra, godzina 17.19: zamach na życie Ojca Świętego Jana Pawła II dokonany przez Turka Ali Agcę. Papież został trafiony trzema kulami: w prawe ramię, lewą dłoń i brzuch. 17.45: karetka wioząca Jana Pawła II udała się do polikliniki Gemelli. 17.55-23.25: operacja.
1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego - święto Matki Boskiej z Lourdes – będzie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego.
1994
W Watykanie zostaje otwarty żeński klasztor kontemplacyjny „Mater Ecclesiae”.
14 1938
Kończy gimnazjum otrzymując świadectwo z najlepszymi ocenami ze wszystkich przedmiotów. Przystępuje do egzaminu dojrzałości. Na maturze zdaje: religię, język polski, język łaciński, język grecki. Ze wszystkich przedmiotów uzyskał oceny bardzo dobre.W tym samym miesiącu przyjmuje Sakrament Bierzmowania i udaje się po raz pierwszy na pielgrzymkę do Częstochowy.
15 1977
Kard. Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
16 Maj 1975
Cykl poetycki kard. Wojtyły, „Rozważanie o śmierci”, opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
17 1981
Pierwsza po zamachu wypowiedź papieża przed niedzielną modlitwą maryjną; słowa przebaczenia dla zamachowca.
1981

W krótkim przemówieniu na ,,Anioł Pański'' Jan Paweł II przebacza zamachowcy.
17 - 19 maja 1996
Podróż do Słowenii (71. papieska podróż zagraniczna).
18 1920
 Karol Józef Wojtyła rodzi się w Wadowicach, w Polsce, w rodzinie Karola Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej.
1986
Piąta encyklika “DOMINUM ET VIVIFICANTEM'' o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata.
1920
W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Ojciec, oficer w austriackiej administracji wojskowej, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę służył w stopniu porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień.
1986
„Dominum et Vivificantem”, piąta encyklika Jana Pawła II.
1998
Papież podpisuje list apostolski „Ad tuendam fidem”.
2000
Jubileusz Kapłanów; 80. urodziny Jana Pawła II.
18 - 19 maja 2003
Narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25-lecia pontyfikatu.
2003
Kanonizacja biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara i matki Teresy Ledóchowskiej.
2004
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Wstańcie, chodźmy!”.
19 1991
List do wszystkich biskupów świata w sprawie zagrożeń życia ludzkiego.
1994
Audiencja w klinice dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.
20 20 maja 1982
Ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury.
1990

Beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego z Akcji Katolickiej.
20 - 22 maja 1995
Podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. Jana Sarkandra) i wizyta w Polsce ze spotkaniem z prezydentem Lechem Wałęsą, który wręczył papieżowi najwyższe polskie odznaczenie państwowe – order Orła Białego (64. papieska podróż zagraniczna).
21 1988
W Watykanie rozpoczyna działalność schronisko dla bezdomnych „Donum Mariae”, prowadzone przez siostry misjonarki miłości.
1998
Biskup Rzymu podpisuje list pasterski „Apostolos suos” o prawnej i teologicznej naturze konferencji episkopatu.
21 - 24 maja 2001
Plenarne zgromadzenie kardynałów poświęcone perspektywom Kościoła w III tysiącleciu.
22 1994
Jan Paweł II ogłasza list apostolski „Ordinatio sacerdotalis” o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.
22 - 26 maja 2002
Jan Paweł II odwiedza w kolejnej pielgrzymce Azerbejdżan i Bułgarię (96. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja trzech bułgarskich męczenników czasów komunistycznych, zakonników Jozafata Sziszkowa, Kamena Wiczewa i Pawła Dżidżowa.
23 1941
Gestapo aresztuje 11 księży salezjanów z Dębnik i działalność duszpasterska parafii spoczywa na przewodnikach duchowych Kół
Żywego Różańca.
24 1998
Wizyta w Turynie – modlitwa przed Całunem Turyńskim.
25  1978
Kard. Wojtyła broni podstawowych praw człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych podczas dorocznej krakowskiej
procesji Bożego Ciała.

1985

Podczas swego trzeciego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu ośmiu nowych kardynałów; wśród nich są abp Henryk
Gulbinowicz i abp Andrzej Deskur.
25 - 27 maja 1990
Wizyta pasterska na Malcie (48. papieska podróż zagraniczna).

1995
„Ut unum sint”, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
1995
Dwunasta encyklika “UT UNUM SINT'' o działalności ekumenicznej.
1998
Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku.
26 Maj 1938
Karol przyjmuje sakrament bierzmowania.
27  
28 28 - 30 maja 1955
Uczestniczy w międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu.
1981
W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski; list do Polaków w związku z tym wydarzeniem.
28 maja  – 2 czerwca 1982

Podróż do Wielkiej Brytanii (12. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury, spotkanie z abpem Robertem Runcie I ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teologicznego.
29  
30 30 maja - 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta pasterska papieża we Francji (6. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej:2 czerwca 1980
Jan Paweł II przemawia na forum UNESCO.

1998

Pół miliona członków ruchów odnowy wraz z papieżem świętuje wigilię Zielonych Świąt na placu św. Piotra.
31 1979
Beatyfikacja przez zatwierdzenie kultu błogosławionej Jadwigi (1374-1399), królowej Polski, apostołki Litwy.
1981
Powołanie stałej 15-osobowej rady kardynałów do spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.
Maj-czerwiec 1982
Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas trwającej od 2 kwietnia wojny o Falklandy/Malwiny
1991
List do biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej.
1997
Podróż apostolska - POLSKA: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Jasna Góra, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno. Jan Paweł II dokonał zamknięcia XLVI Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu (25 V - 1 VI 1997 ,,Eucharystia a wolność: ku wolności wyswobodził nas Chrystus''); przewodniczył obchodom milenium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie; wziął udział w jubileuszu 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; dokonał kanonizacji Jadwigi Królowej (1374-1399) i Jana z Dukli (ok. 1414-1484), bernardyna, Polaka; beatyfikował Bernardynę Marię Jabłońską (1878-1940), współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Albertynek, Polkę; Marię Karłowską (1865-1935), założycielkę Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Polkę; konsekrował kościół Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem; nawiedził sanktuarium Miłosierdzia Bożego; poświęcił nową Klinikę Kardiochirurgii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Ojciec Święty skierował orędzie do biskupów polskich, do osób konsekrowanych i do prezydentów siedmiu państw; spotkał się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrem Kwaśniewskim oraz prezydentami siedmiu państw Europy Środkowowschodniej. Do 10 czerwca.
31 maja - 10 czerwca 1997
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” (78. papieska podróż zagraniczna). Milenium śmierci św. Wojciecha – spotkanie w Gnieźnie z prezydentami 7 państw Europy Środkowowschodniej w Gnieźnie, kanonizacje bł. Jadwigi królowej i bł. Jana z Dukli, beatyfikacje matki Bernardyny Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej.
1998
Jan Paweł II podpisuje list apostolski „Dies Domini” o świętowaniu niedzieli.

do góry
 

Czerwiec

1 1 - 10 czerwca 1989
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich: Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja (42. papieska
podróż zagraniczna).
1 - 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta pasterska w Polsce pod hasłem: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście” – beatyfikacje bpa Józefa Pelczara, matki Bolesławy '4Cament i o. Rafała Chylińskiego (51. papieska podróż zagraniczna).
1997
Patriarchat Moskiewski odwołuje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i papieża Jana Pawła II.2 1979
II podróż apostolska - POLSKA: Warszawa, Gębarzewo, Gniezno, Jasna Góra, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ, Mogiła, Nowa Huta. Celem pielgrzymki był udział w centralnych uroczystościach jubileuszu 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława ze Szczepanowa. Ojciec Święty nawiedził sanktuaria Maryjne w Częstochowie i Kalwarii Zebrzydowskiej; w Krakowie dokonał zamknięcia Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej; modlił się w ,,bloku śmierci'' i pod ,,ścianą śmierci'' oraz pod Pomnikiem Męczeństwa Narodów na terenie byłego obozu zagłady w Oświęcimiu-Brzezince; złożył wizytę I sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi w Belwederze; spotkał się z władzami państwowymi; odwiedził swoje rodzinne strony - Wadowice i Kraków.Do 10 czerwca.
2 - 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (jego druga podróż zagraniczna) pod hasłem: „Gaude Mater Polonia”.
1985
„Slavorum apostoli”, czwarta encyklika Jana Pawła II.
3 3 czerwca 1963
Umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego miejsce zajmuje papież Paweł VI.
1981
Jan Paweł II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
3 - 4 czerwca 1995

Podróż do Belgii (65. papieska podróż zagraniczna).
4 1989
Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.
4 - 10 czerwca 1992
Podróż do Afryki: Angola, Wyspy Św. Tomasza i Książęca (55. papieska podróż zagraniczna).
2004
Papież przyjmuje prezydenta USA George’a W. Busha, prosząc go oznormalizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie z udziałem ONZ.
5 1987
Ogłasza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.
5 - 17 czerwca 1999
Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem „Bóg jest miłością” (87. papieska podróż zagraniczna) – kanonizacja bł. Kingi; beatyfikacje 108 męczenników II wojny światowej, ks. Stefana Frelichowskiego męczennika z tego samego okresu, matki Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego; przemówienie w parlamencie.
5 - 9 czerwca 2003
100. podróż apostolska Jana Pawła II – do Chorwacji.
5 - 6 czerwca 2004
Pielgrzymka do Szwajcarii (103. papieska podróż zagraniczna).
6  
7 7 czerwca 1982
Spotkanie Jana Pawła II z Prezydentem Reaganem w Watykanie.
1987

Ojciec Święty inauguruje Rok Maryjny, zakończony 15 sierpnia 1988.
1988
Jan Paweł II pisze osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 czerwca kardynał Agostino Casaroli, który w dniach 8-14 kwietnia uczestniczy na czele delegacji watykańskiej w moskiewskich
obchodach 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej (zainagurowanych 5 czerwca).
8 8 - 14 czerwca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski pod hasłem „Do końca ich umiłował”: udział w Krajowym Kongresie Eucharystycznym,
beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą (35. papieska podróż
zagraniczna).
1987
podróż apostolska - POLSKA: Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Jasna Góra, Łódź, Warszawa. Ojciec Święty wziął udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym; dokonał beatyfikacji w Tarnowie Karoliny Kózkówny (1898-1914), dziewicy, męczennicy, Polki; w Warszawie Michała Kozala (1893-1943), biskupa, sufragana włocławskiego, męczennika, Polaka; poświęcił kamień węgielny pod budowę kolegium Jana Pawła II (nowy gmach uniwersytecki KUL); spotkał się z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej; złożył wizytę przewodniczącemu Rady Państwa PRL Wojciechowi Jaruzelskiemu, spotkał się z Lechem Wałęsą. Do 14 czerwca.
9  
10 10-13 czerwca 1982
Podróż do Brazylii i Argentyny (13. papieska podróż zagraniczna).
2002

Jan Paweł II w Rzymie i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I w Wenecji podpisują wspólną deklarację katolicko-prawosławną w sprawie ochrony środowiska.
11 1973
Kard. Wojtyła dokonuje w Krościenku aktu oddania Maryi Niepokalanej ruchuoazowego Żywego Kościoła. Jest to akt konstytutywny tego ruchu.
12 12-17 czerwca 1984
Podróż apostolska do Szwajcarii (22. papieska podróż zagraniczna).
 1984
Przemówienie Jana Pawła II do Światowej Rady Kościołów w Genewie.
12 - 17 czerwca 1993
Podróż do Hiszpanii (59. papieska podróż zagraniczna).
13 13 - 14 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
2000
Akt łaski prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampiego dla Mehmeta Alego Agcy, skazanego na dożywocie za zamach na papieża.
14 1988
Audiencja papieska dla Dalaj Lamy.
15 1982
Wizyta w Szwajcarii (14. papieska podróż zagraniczna); wystąpienie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy.
1991
Papieska wizyta w ośrodku transmisyjnym Radia Watykańskiego w Santa Maria di Galeria pod Rzymem i spotkanie z pracownikami całej rozgłośni.
1994
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Izraelem. Dzień modlitw o pokój w Ruandzie.
1996
Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
2000
Jubileusz Ubogich i Bezdomnych.
16 1962
Po śmierci abpa Eugeniusza Baziaka zostaje wikariuszem kapitulnym, czyli tymczasowym zarządcą archidiecezji krakowskiej.
16-23 czerwca 1983
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (18. papieska podróż zagraniczna). Odbyła się pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja” podczas stanu wojennego. Po jej części oficjalnej papież spotkał się w Dolinie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą.
1983

Podróż apostolska - POLSKA: Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Jasna Góra, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków, Nowa Huta, Mistrzejowice. Celem pielgrzymki był udział Namiestnika Chrystusowego w Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Pielgrzymka odbywała się w stanie wojennym. Ojciec Święty dokonał beatyfikacji w Poznaniu Urszuli Julii Marii Ledóchowskiej (1865-1939), urszulanki, założycielki Zgromadzenia Urszulanek Szarych, Polki; w Krakowie Alberta Adama Chmielowskiego (1845-1916), tercjarza franciszkańskiego, założyciela Zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek, Polaka; Rafała od św. Józefa Józefa Kalinowskiego (1835-1907), powstańca, zesłańca syberyjskiego, kapłana, karmelitę, odnowiciela zakonu karmelitów, Polaka; złożył wizytę przewodniczącemu Rady Państwa PRL prof. Henrykowi Jabłońskiemu i premierowi gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu, otrzymał doktorat honoris causa wszystkich dyscyplin wykładanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorat honoris causa wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 23 czerwca.
2002
Kanonizacja Ojca Pio z Pietrelciny z udziałem ponad 300 tys. wiernych.
17 17 - 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w libańskim Balamand, mające na celu likwidację
podziałów ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.
18 18-25 czerwca 2000
47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.
19 1948
Obrona pracy doktorskiej pt. „Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce” na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Później powrót ze studiów do Polski.
1988

Kanonizacja 117 męczenników wietnamskich.
19 - 21 czerwca 1998
Podróż do Austrii (83. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja Restytuty Kafki, męczennicy II wojny światowej.
20 1920
Ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka.
20 czerwca – 14 sierpnia 1981
Jan Paweł II znowu w klinice Gemelli z powodu infekcji wirusowej (5 sierpnia operowany).
21 21 - 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec (72. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja ks. Bernharda Lichtenberga i ks. Karla Leisnera, męczenników II wojny światowej; 23 czerwca w Berlinie zapowiedź zwołania nowego Synodu Biskupów poświęconego Europie.
22 2003
Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny (101. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja świeckiego działacza katolickiego Ivana Merza. Podczas mszy w Banja Luce w Bośni Papież apelował o pojednanie przepraszając za winy katolików wobec ludności muzułmańskiej i prawosławnej.
23 23 - 27 czerwca 1988
Druga pielgrzymka do Austrii (38. papieska podróż zagraniczna).
23 - 27 czerwca 2001
Papieska pielgrzymka na Ukrainę (94. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja m.in. 27 greckokatolickich męczenników ukraińskich (26 z ręki komunistów i ks. Emiliana Kowcza z ręki nazistów w obozie na Majdanku), abpa JózefaBilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
24 1985
Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument „Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i
katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień)”.
25 25 czerwca 1987
Papieska audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima wywołuje konflikt ze światowymi przywódcami żydowskimi oraz staje się pretekstem do specjalnych konsultacji 31 sierpnia - 1 września w Rzymie i Castel Gandolfo.
25 - 27 czerwca 1990
W Rzymie Synod Biskupów Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego – pierwsze spotkanie wszystkich biskupów ukraińskich z papieżem.
1992
Zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.
1998
Stolica Apostolska przedstawia odpowiedź Kościoła katolickiego na wspólną deklarację między Kościołem katolickim a Światową Federacją Luterańską w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Odpowiedź stwierdza zasadniczą, ale jeszcze nie pełną zgodność obu stron.
26 1967
Abp Karol Wojtyła zostaje kreowany kardynałem przez papieża Pawła VI.
2000

Ogłoszenie w Watykanie III tajemnicy fatimskiej.
27 27 - 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I składa wizytę w Watykanie.
28 1985
W 25. rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł II oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego
na rzecz ekumenizmu jest „nieodwołalne”.
1987
Beatyfikacja Litwina abpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza.
1988
Jan Paweł II mianuje dwudziestu czterech nowych kardynałów podczas swego czwartego konsystorza i ogłasza konstytucję apostolską
„Pastor Bonus”, dokonującą reorganizacji Kurii Rzymskiej.
1991
Na swoim piątym konsystorzu Jan Paweł II powołuje dwudziestu trzech nowych kardynałów.
2003
Podpisanie adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa”, będącej podsumowaniem Synodu Biskupów z października 1999 roku, który obradował nad problemami Kościoła w Europie.
29 1995
Ojciec Święty ogłasza „List do kobiet”.
1999
Papieski „List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia ”.Śmierć Karekina I, katolikosa-patriarchy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego (z tego powodu odwołano wizytę Jana Pawła II w Armenii, planowaną na 2-4 lipca).
2004
Wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I.
30 30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych kardynałów, wśród których są abp Franciszek Macharski i bp Władysław Rubin. (Ogółem na 9 konsystorzach mianuje 231 kardynałów i jednego in pectore).
30 czerwca - 12 lipca 1980
Pierwsza pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Brazylii (7. papieska podróż zagraniczna).
1986

Wymiana korespondencji między Janem Pawłem II, arcybiskupem Robertem Runcie i kard. Johannesem Willebrandsem wskazuje na poważne trudności w kontynuacji dialogu katolicko-anglikańskiego.
1988
Abp Marcel Lefebvre wyświęca bez zgody Stolicy Apostolskiej czterech biskupów i automatycznie ściąga na siebie ekskomunikę.
30 czerwca - 3 lipca 1995
Podróż apostolska na Słowację z kanonizacją trzech męczenników z Koszyc, m.in. bł. Melchiora Grodzieckiego, i złożeniem hołdu męczennikom protestanckim (66. papieska podróż zagraniczna). W Pekinie trwają obrady IV Światowej Konferencji poświęconej Kobiecie.
Czerwiec - sierpień 1994
Krótkie przemówienia przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” wyjaśniające stanowisko Stolicy Apostolskiej przed Międzynarodową Konferencją w Kairze na temat Zaludnienia i Rozwoju.
Czerwiec - sierpień 1994
W dwunastu wystąpieniach przy okazji modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II stara się nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na temat planowania rodziny i kwestii ludnościowych, w związku z III Międzynarodową Konferencją na temat Zaludnienia i RozwLipiec 1939
Przechodzi szkolenie wojskowe w Społecznym Obozie Legii Akademickiej w Ożomili koło Sądowej Wiszni (dziś w granicach Ukrainy)
niedaleko Przemyśla. oju.
Czerwiec - sierpień 1994
Krótkie przemówienia przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” wyjaśniające stanowisko Stolicy Apostolskiej przed Międzynarodową
Konferencją w Kairze na temat Zaludnienia i Rozwoju.
31  

do góry
 

Lipiec

1 Początek lipca 1948
Wojtyła wraca do Polski.
1 - 8 lipca 1986
Podróż do Ameryki Łacińskiej: Kolumbia, Saint Lucia (30. papieska podróż zagraniczna). 
2 1988
List apostolski „Ecclesia Dei” w związku ze schizmą abpa Lefebvre’a.
3 Lipiec 1939
Przechodzi szkolenie wojskowe w Społecznym Obozie Legii Akademickiej w Ożomili koło Sądowej Wiszni (dziś w granicach Ukrainy) niedaleko Przemyśla.
4 1958
Ks. Karol Wojtyła jest mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
5 1985
W Czechosłowacji wielkie uroczystości w Welehradzie na Morawach stają się okazją do publicznego odrodzenia się katolickiego ruchu oporu.
6 6-8 lipca 2000
Polska narodowa pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu.
7 1981
Bp Józef Glemp zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski.
8 1948
Zostaje wysłany do parafii Niegowice w pobliżu Bochni w charakterze wikarego.
1958

Zostaje mianowany krakowskim biskupem pomocniczym; jest najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
8 - 14 lipca 1987
Jan Paweł II wędruje po Dolomitach.
9 1967
 Ceremonia wprowadzenia na urząd kardynała Wojtyły w Katedrze Wawelskiej
9-10 lipca 1988
Rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.
9 lipca 2000
Jubileusz Więźniów – wizyta papieża w rzymskim więzieniu „Regina Caeli”.
10  
11  
12 1992
 Pobyt Ojca Świętego w poliklinice Gemelli (badania i analizy diagnostyczne, operacja usunięcia guza z esicy i pęcherzyka żółciowego). Do 28 lipca.
13  
14  
15 1992
Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
16 1962
Po śmierci abp. Baziaka Wojtyła zostaje wikariuszem kapitulnym archidiecezji krakowskiej.
16-17 lipca 1984
Wyprawa narciarska w Alpy włoskie.
17 1989
Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.
18  
19  
20  
21  
22 1981
Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na dożywocie po trzydniowym procesie w Rzymie.
1983

Generał Jaruzelski oficjalnie znosi stan wojenny w Polsce.
23 23 lipca - 11 września 1976
Udaje się do Stanów Zjednoczonych na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Filadelfii.
2001

Audiencja dla prezydenta USA George’a W. Busha.
24 24 lipca – 2 sierpnia 2002
Papieska pielgrzymka do Ameryki (97. papieska podróż zagraniczna): Kanady (XVII Światowy Dzień Młodzieży), Guatemali, Meksyku (kanonizacja bł. Juana Diego, który miał objawienia maryjne w Guadalupe).
25 1986
Kard. Joseph Ratzinger informuje ks. Charlesa Currana, że został pozbawiony funkcji profesora teologii katolickiej.
26  
27  
28 1948
Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej przydzielonej mu parafii.
1993

Podpisanie konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
29  
30  
31  

do góry
 

Sierpień

1 2001
1000. audiencja ogólna Jana Pawła II (uczestniczyło w nich do tego czasu 16 mln pielgrzymów).

 2 Sierpień 1983
Pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne „Człowiek w nauce współczesnej” w Castel Gandolfo.
3 Sierpień - wrzesień 1969
Kard. Wojtyła podróżuje po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
4 1986
Beatyfikacja przez zatwierdzenie kultu Jadwigi, Królowej Polski (1374-1399), apostołki Litwy.
5  
6 1944
Abp Adam Stefan Sapieha przenosi seminarium do swojej rezydencji.
1978
Paweł VI umiera w Castel Gandolfo i 12 sierpnia zostaje pochowany w Bazylice św. Piotra.
1984

Kongregacja Nauki Wiary ogłasza „Instrukcję o niektórych aspektach «teologii wyzwolenia»”.
1993
 Dziesiąta encyklika “VERITATIS SPLENDOR'' o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła.
7 Sierpień 1938
Wraz z ojcem przenosi się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia polonistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8 8 - 19 sierpnia 1985
Podróż do Afryki: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Zair, Kenia, Maroko (27. papieska
podróż zagraniczna).
9 9 - 16 sierpnia 1993
Podróż do Ameryki: Jamajka, Meksyk, USA (60. papieska podróż zagraniczna)
10 10-13 września 1983
Pierwsza podróż do Austrii – w Wiedniu „nieszpory europejskie” (20. papieska podróż zagraniczna).
11  
12 12 - 15 sierpnia 1993
VIII Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
13 13 - 15 sierpnia 1991
Podróż do Polski – beatyfikacja Anieli Salawy w Krakowie, VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z udziałem miliona młodych z całego świata, w tym ok. 100 tys. z ZSRR.
13 - 20 sierpnia 1991
Podróż do Polski i na Węgry (52. papieska podróż zagraniczna).
1991
Podróż apostolska - drugi etap (13-16 VIII) - POLSKA: Kraków, Wadowice, Częstochowa, Jasna Góra; WĘGRY: Budapeszt, Ostrzyhom, Pecz, Máriapocs, Nyíregyháza, Debreczyn, Szombathely. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Anieli Salawy (1881-1922), tercjarki franciszkańskiej, Polki; uczestniczył w VI Światowym Dniu Młodzieży na Jasnej Górze ,,Otrzymaliście ducha przybrania za synów''; konsekrował kościół pw. Św. Piotra Apostoła w Wadowicach; dokonał zamknięcia Międzynarodowego Kongresu Teologów Europy Środkowo-Wschodniej ,,Świadectwo Kościoła w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej''. Jan Paweł II w Máriapocs przewodniczył liturgii w obrządku bizantyjskim.
14 14 - 31 sierpnia 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej daje początek ruchowi i związkowi zawodowemu „Solidarność”.
1981

Jan Paweł II opuszcza klinikę Gemelli i po uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.

14-15 sierpnia 2004
Papieska pielgrzymka do Lourdes (104. papieska podróż zagraniczna).
15 1988
List apostolski „Mulieris dignitatem” o godności i powołaniu kobiety. Zamknięcie Roku Maryjnego.
1989
Adhortacja apostolska „Redemptoris Custos” o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.
1996
 Orędzie do młodych całego świata na XII Światowy Dzień Młodzieży 1997 r. ,,Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie''.
15-20 sierpnia 2000
XV Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie.
16 1972
Kard. Wojtyła odprawia mszę świętą w obozowisku na Błyszczu, „górze Tabor” ruchu oazowego Żywego Kościoła.
16 - 19 sierpnia 1980
Pierwsze seminarium naukowe w Castel Gandolfo.
16 - 18 sierpnia 1991

Pierwsza podróż papieska na Węgry.
16 - 19 sierpnia 2002
Pielgrzymka do Polski pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie” (98. papieska podróż zagraniczna) – poświęcenie sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, msza na krakowskich Błoniach z udziałem 2,5 mln pielgrzymów, beatyfikacja abpa Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancji Szymkowiak. Papież był w wyjątkowo dobrej formie, atmosfera pielgrzymki była bardzo serdeczna. Papież dowcipkował na temat swego zdrowia, przepraszał, że siedzi, gdy inni stoją i żegnając się, dał do zrozumienia, że może to nie ostatni raz.
17 1949
Ksiądz Wojtyła zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego, które z czasem przyjmuje również formę duszpasterstwa turystycznego. Nazywany przez swoich wychowanków „Wujkiem” organizuje liczne wyprawy górskie, piesze, rowerowe i narciarskie.
18  
19 1985
Jan Pawłem II przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casablance.
19 - 21 sierpnia 1989
Pielgrzymka do Hiszpanii (43. papieska podróż zagraniczna).
20 1980
List do kard. Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu, popierający postulaty strajkujących.

1980
List Jana Pawła II do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w sprawie wydarzeń na polskim Wybrzeżu.
1989
Jan Paweł II wygłasza kazanie na zakończenie IV Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela.
21 21 - 24 sierpnia 1997
Papież uczestniczy w XII Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu (6. podróż do Francji, 79. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja świeckiego działacza katolickiego Frédérica Ozanama.
22  
23 1951
W wieku 84 lat umiera książę metropolita krakowski, kard. Adam Sapieha.
23 sierpnia – 1 września 1953
Pierwsza wyprawa kajakowa „Środowiska” księdza Wojtyły.
1991

Telegram do Michaiła Gorbaczowa z wyrazami poparcia po nieudanym zamachu stanu w ZSRR.
24  
25 2004
Telegram Papieża do kardynała Franciszka Macharskiego na pogrzeb Czesława Miłosza. Jan Paweł II cytuje słowa poety, który w liście do Papieża zapewniał o swej trosce, by nie odbiegać od katolickiej ortodoksji.
26 1978
Kolegium kardynalskie wybiera na papieża kard. Albino Lucianiego, który przybiera bezprecedensowe podwójne imię Jan Paweł I i odmawia włożenia tiary papieskiej podczas mszy inauguracyjnej 3 września.
1982
Papież odprawia w Castel Gandolfo transmitowaną przez Radio Watykańskie mszę św. dla rodaków z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry (planowana na ten czas pielgrzymka do Polski została przesunięta z powodu stanu wojennego).
1990

Podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej – jego pierwsza publiczna wypowiedź na ten temat.
27 1980
Konferencja Episkopatu Polski popiera apel strajkujących o utworzenie niezależnych związków zawodowych.
1989

List apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2004
Przekazanie do Moskwy ikony Matki Bożej Kazańskiej.
28  
29 1982
Wizyta w San Marino (15. papieska podróż zagraniczna).
30  2001
Prapremiera w watykańskiej Auli Pawła VI – z udziałem papieża – filmu Jerzego Kawalerowicza „Quo vadis”.
31  

do góry
 

Wrzesień

1 Wrzesień 1924
Starszy brat Karola – Edmund opuszcza dom rodzinny udając się na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
1939
Wybuch drugiej wojny światowej.
1951
Abp Eugeniusz Baziak udziela księdzu Wojtyle urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Pozostając nadal
duszpasterzem akademickim u św. Floriana odprawia Msze święte w kościele św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu, a mieszka przy ul. Kanoniczej 19.

1980

Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej skierowany do państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.
1989
W Warszawie Światowy Dzień Modlitw o Pokój – orędzie telewizyjne Jana Pawła II.
1 - 10 września 1990
Podróż do Afryki (przez Maltę): Tanzania, Burundi, Ruanda, Wybrzeże Kości Słoniowej (49. papieska podróż zagraniczna).
Wrzesień 2002
W czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje Tryptyk Rzymski: medytacje, opublikowany wiosną 2003 roku.


2 1983
W Rzymie rozpoczyna obrady 33. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego.

Wrzesień 1991

Wznowienie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Litwą, Łotwą i Estonią.
3 2000
Jan Paweł II beatyfikuje w Rzymie papieży Piusa IX i Jana XXIII.
4 4 - 10 września 1993
Papieska pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii (61. papieska podróż zagraniczna).
5 1979
Papież rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych poświęconych teologii ciała.
1981

Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

5 - 13 września 1994

Obrady Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze.
1997
Śmierć Matki Teresy z Kalkuty.
2000
Ogłoszenie deklaracji „Dominus Iesus” Kongregacji Nauki Wiary (podpisanej 6 sierpnia 2000).
2004
Spotkanie Jana Pawła II z włoską Akcją Katolicką w Loreto.
6 1986
Apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc).
6 - 7 września 1996
Podróż na Węgry (73. papieska podróż zagraniczna).
7 1989
List apostolski „Ancora una volta” – „Jeszcze raz” o sytuacji w Libanie.
1991
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Albanią.
8 1985
Podróż do Liechtensteinu przez Szwajcarię (28. papieska podróż zagraniczna).
1991
Dzień modlitwy o pokój w byłej Jugosławii.
1994
Papieska pielgrzymka do Sarajewa zostaje odwołana. Msza św. o pokój na Bałkanach.
9 9 - 21 września 1984
Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana Pawła II do Kanady (23. papieska podróż zagraniczna).
9 - 10 września 1995
Spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto.
10 10 - 21 września 1987
Papieska pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych i Kanady (36. papieska podróż zagraniczna) – m.in. spotkanie z chorymi na AIDS.
10 - 19 września 1988
Podróż do Afryki: Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik z przymusowym lądowaniem w stolicy RPA Johannesburgu (39.
papieska podróż zagraniczna).
10 - 11 września 1994
Podróż do Chorwacji (62. papieska podróż zagraniczna).
11 11-14 września 2003
Podróż apostolska na Słowację (102. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja dwojga męczenników z czasów komunistycznych: bpa Vasila Hopko i s. Zdenki Schelingovej.
12 1989
Tadeusz Mazowiecki - pierwszy po drugiej wojnie światowej niekomunistycznypremier Polski - staje na czele rządu.
2001
Na środowej audiencji generalnej potępia dokonane poprzedniego dnia zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie.
13  
14 1981
„Laborem exercens”, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła II.
1981
Trzecia encyklika “LABOREM EXERCENS'' o pracy ludzkiej z okazji 90. rocznicy encykliki “Rerum novarum''.
14 - 20 września 1995
Podróż do Afryki: Kamerun, RPA, Kenia (67. papieska podróż zagraniczna); w Jaunde w Kamerunie papież ogłasza posynodalną adhortację apostolską „Ecclesia in Africa” (zob. wyżej 10 kwietnia - 8 maja 1994 roku).
15 1926
Zaczyna uczęszczać do męskiej szkoły podstawowej "Marcin Wadowita".
16 Wrzesień 1940
Karol Wojtyła rozpoczyna pracę fizyczną jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku a później fabryce sody kaustycznej Solvay, by uchronić się przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec.
17 2000
Jubileusz Ludzi Starszych.
18  
19 19 - 22 września 1996
Podróż Francji (74. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie ze „zranionymi przez życie”.
1999
Wizyta w Słowenii (88. papieska podróż zagraniczna).
20  
21 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem.
22 1965
Abp Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat odpowiedzialności wynikającej z wolności religijnej.
22 - 27 września 2001

Papieska pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii (95. papieska podróż zagraniczna) – nocleg w siedzibie patriarchy-katolikosa Ormian Karekina II, wspólna delkaracja na temat dialogu.
23  
24  
25 1964
Na III sesji Soboru wypowiada się na temat wolności religijnej.
1981
Oficjalny pisemny werdykt w procesie Agcy sugeruje istnienie spisku na życie papieża.
1990

Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej „Ex corde Ecclesiae” wzmacnia katolicką tożsamość uniwersytetów katolickich.
26 26 września - 25 października 1980
Synod Biskupów poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym; jego ukoronowaniem będzie adhortacja
apostolska „Familiaris consortio”, ogłoszona 22 listopada 1981 roku.
27 27 września - 26 października 1974
Pełni funkcję relatora na Synodzie Biskupów na temat ewangelizacji.
28 1958
Konsekracja biskupia Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu.
1958

Odbywa się inwestytura w Katedrze Wawelskiej: Najmłodszy polski biskup zostaje konsekrowany przez Arcybiskupa Krakowa Baziaka, przyjmując motto "Totus Tuus", które do dzisiaj figuruje na herbie papieskim.
1965
Abp Wojtyła przemawia na Soborze na temat chrześcijańskiego rozumienia „świata” i o problemie współczesnego ateizmu.
18 listopada
1978
Kardynał Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi ze „Środowiska” świętuje dwudziestolecie biskupstwa.
28 - 29 września 1978
Tej nocy umiera Jan Paweł I.
2003

Papież zapowiada na 21 października konsystorz zwołany z okazji
25. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu, ogłasza nazwiska 30 duchownych, których wtedy mianuje kardynałami, i informuje, że nazwisko jeszcze jednego zachowuje w tajemnicy. Krążąca od dawna plotka przypisuje to wyróżnienie bp. Stanisławowi Dziwiszowi, osobistemu sekretarzowi papieskiemu, inna hipoteza wskazuje na jednego z biskupów z Chin. Mianowanie nazajutrz bp. Dziwisza arcybiskupem skomentowano jako faktyczne dementi pierwszej hipotezy.
29 29 września - 8 października 1979
Trzecia papieska podróż zagraniczna.
29 września - 1 października 1979
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.
1983

Rozpoczęcie Synodu Biskupów.

29 września-29 października 1983

Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła; prace Synodu zostaną ukoronowane adhortacją apostolską „Reconciliatio et paenitentia”, ogłoszoną 2 grudnia 1984 roku.
29 września - 2 października 1989
Wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie – wspólna deklaracja o woli działania na rzecz pełnej jedności między
katolikami i anglikanami.
1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, składa na ręce papieża listy uwierzytelniające.
30 30 września - 6 listopada 1971
Wojtyła uczestniczy w Synodzie Biskupów, poświęconym posłudze kapłańskiej i sprawiedliwości w świecie.
30 września - 29 października 1977
Uczestniczy w Synodzie Biskupów poświęconym katechizacji.
30 września – 2 października 1978
Kard. Wojtyła pisze swój ostatni wiersz „Stanisław”.
30 września - 28 października 1990

Synod Biskupów obraduje nad formacją kapłanów we współczesnym świecie Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, ogłoszona 25 marca 1992.
1990
Rozpoczęcie Synodu Biskupów.
2001
Rozpoczęcie Synodu Biskupów
30 września – 27 października 2001
X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o posłudze biskupa w Kościele i w świecie.
31  

do góry
 

Październik

1 1 - 8 października 1979
Papież udaje się w swą pierwszą pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych.
1986

Dokument Kongregacji Nauki Wiary o duszpasterstwie osób homoseksualnych.
1987
Rozpoczęcie Synodu Biskupów.
1 - 30 października 1987
Synod Biskupów obraduje nad powołaniem i posłannictwem świeckich w Kościele i w świecie; prace Synodu zostaną podsumowane w
adhortacji apostolskiej„ Christifideles laici” ogłoszonej 30 grudnia 1988.
1999
Otwarcie drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie (potrwa do 23 października). Jan Paweł II ogłasza patronkami Europy święte: Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).
2000
Kanonizacja 120 męczenników z Chin oraz bł. Katarzyny Drexel, bł. Marii Józefy Sancho de Guerra i bł. Józefiny Bakhita.2 1979
Jan Paweł II przemawia na 34. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1991

Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, a 22 października jego miejsce zajmuje patriarcha Bartłomiej I.
1994
Rozpoczęcie Synodu Biskupów.
2 - 29 października 1994
Synod Biskupów o życiu konsekrowanym. Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska „Vita consecrata”, ogłoszona 25 marca 1996 roku.
2 - 4 października 1998
Wizyta w Chorwacji (84. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja kard. Alojzego Stepinaca, więzionego przez komunistów.
2 -6 października 1997
Udział w II Światowym Spotkaniu Rodzin w Rio de Janeiro (4. podróż do Brazylii, 80. papieska podróż zagraniczna).
3 Październik 1942
Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczyna studia filozoficzne kontynuując pracę w Solvayu.
Październik 1953
Rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jesień 1969
Kard. Wojtyła powołuje archidiecezjalny Instytut Teologii Rodziny.
1982

Zatwierdzenie kultu bł. Jana z Fiesole (Fra Angelico).
4 4-7 października 1986
Trzecia papieska pielgrzymka do Francji (31. papieska podróż zagraniczna): m.in. wizyty w Ars i Taizé; apel, by 27 października
podczas Światowego Dnia Modlitw o Pokój na całym świecie zapanował jednodniowy rozejm.
4 - 9 października 1995
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych (68. papieska podróż zagraniczna).
2004
Przyjmując na audiencji premiera Iraku Ijada Alawiego papież popiera rozwój demokracji w tym kraju.
5 1962
Udaje się do Rzymu aby uczestniczyć w pracach Soboru Watykańskiego II, który rozpoczyna się 11 października 1962. Przyszły Papież uczestniczy aktywnie w pracach soborowych.
1962

Wyjeżdża na Sobór Watykański II. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich biskupów - przemawia sześć razy, siedem razy przedkłada wypowiedzi na piśmie. Porusza m.in. sprawy źródeł Objawienia, duchowieństwa, liturgii, godności osoby ludzkiej, wolności religijnej, apostolstwa świeckich (m.in. roli apostolatu pisarzy), ekumenizmu. Jego działalność budzi uznanie reformatorsko nastawionych teologów zachodnich, jak również papieża Pawła VI.
1981
Jan Paweł II wyznacza osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.
1983
Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla.
1993
Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, „Veritatis splendor” (podpisana 6 sierpnia).
1995
Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
6 6 - 16 października 1989
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Azji: Korea Południowa, Indonezja z Timorem Wschodnim (44. papieska podróż zagraniczna) i
Mauritius; papież zwraca się zapośrednictwem radia do Chin z prośbą o nowe otwarcie.
6 - 15 października 1996
Jan Paweł II w klinice Gemelli; 8 października przechodzi operację usunięcia wyrostka robaczkowego.
6 - 8 października 2000
Jubileusz Biskupów - z jubileuszową pielgrzymką do Rzymu przybywa ok. 1500 biskupów.
2002
Kanonizacja José Marii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.
7 2001
Beatyfikacja bpa Ignacego Malojana, męczennika tureckiej rzezi Ormian, i Mikołaja Grossa, niemieckiego męczennika z czasów II wojny światowej.
7 - 14 października 2002
Papież przyjmuje prawosławnego patriarchę Rumunii Teoktysta.
2004
List apostolski „Mane nobiscum Domine” na Rok Eucharystii.
8 1964
Zabiera głos w soborowej debacie na temat powołania świeckich.
1978
Wygłasza kazanie podczas mszy za Jana Pawła I w kościele św. Stanisława Bpa w Rzymie, podkreślając, iż miłość do Chrystusa to najważniejszy wymóg stawiany papieżowi.
8- 11 października 1988

Podróż do Francji (40. papieska podróż zagraniczna).
8 - 9 października 1994
Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie.
9 9 - 14 października 1992
Wizyta w Dominikanie z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki (56. papieska podróż zagraniczna); papież bierze udział w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo.
10 1982
Jan Paweł II kanonizuje bł. Maksymiliana Kolbego jako męczennika.

1982
Kanonizacja Maksymiliana Marii Rajmunda Kolbego (1894-1941), kapłana, franciszkanina, męczennika, Polaka.
10-13 października 1984
Podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: Dominikany, Portoryko – pielgrzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obchodów 500. rocznicy ewangelizacji Ameryki (24. papieska podróż zagraniczna).
11 1962
Sobór Watykański II zostaje otwarty.
11-28 października 1969
Kard. Wojtyła bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie.
1988

Jan Paweł II przemawia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
1992
Konstytucja apostolska „Fidei depositum” z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.
1998
Jan Paweł II kanonizuje bł. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.
1992
Konstytucja apostolska “FIDEI DEPOSITUM'' ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, opracowanego po Soborze Watykańskim II.
12 1954
Ksiądz doktor habilitowany Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [KUL].
1980
Dzień Rodzin – spotkanie z rodzinami z całego świata.
12 - 21 października 1991
Podróż do Brazylii (53. papieska podróż zagraniczna).
1991
Początek podróży do Brazylii.
13 Październik 1954
Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego na UJ prowadzi wykłady dla studentów trzech seminariów (krakowskiego, śląskiego i częstochowskiego). Ks. Wojtyła wykłada dla słuchaczy IV i V roku katolicką etykę społeczną.
1978

Najbliższy przyjaciel kard. Wojtyły w Rzymie, bp Andrzej Deskur, doznaje wylewu.
14 1967
Kard. Wojtyła inauguruje prace ziemne pod budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie.
1978
Rozpoczyna się kolejne konklawe.
14 - 18 października 1996

Negocjacje między Stolicą Apostolską a władzami Wietnamu w Hanoi.
15 1989
Dokument Kongregacji Nauki Wiary „List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej”.

1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, „Fides et ratio” (podpisanej 14 września).
2000
Setki tysięcy ludzi świętują Jubileusz Rodzin (III Światowe Spotkanie Rodzin) w ulewnym deszczu na placu św. Piotra.
16

1978
Ok. godz. 17.15 Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, przybiera imię Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra w „naszym języku włoskim”.
1978

O godzinie 18:45 kardynał Pericle Felici ogłosił wybór nowego Papieża: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam. Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyła, qui sibi nomen imposuit Joannem Paulum Secundum. Pierwsze błogosławieństwo ,,Urbi et Orbi''.
1979
Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae” stanowi ukoronowanie Synodu Biskupów z roku 1977.
1993
Audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna.
16 i 18 października 1998
Obchody 20-lecia pontyfikatu. 18 października msza papieska na Placu św. Piotra.

2002
Ojciec Święty ogłasza list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, poświęcony modlitwie różańcowej i dołączający do różańca czwartą część: tajemnice światła, ukazującą wydarzenia z życia Jezusa sprzed jego męki i zmartwychwstania..Ogłoszenie Roku Różańca (do października 2003 roku).
2003
25-lecie pontyfikatu.

17 1978
Papież odwiedza chorego biskupa (przyszłego kardynała) Andrzeja Deskura w klinice Gemelli.
Październik 1978
KGB i Komitet Centralny KPZR zlecają wykonanie analiz wyboru Karola Wojtyły na urząd papieski.
18 1981
Generał Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.
1984

Zakończenie dzięki mediacji Stolicy Apostolskiej stuletniego sporu między Argentyną i Chile.
19 1984
Ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje porwany i zamordowany przez polską Służbę Bezpieczeństwa.
1994
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”.
1997
Ogłoszenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.
20 1989
Audiencja dla pierwszego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego.
1989
Audiencja dla Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera polskiego rządu.
21 1964
Abp Wojtyła wypowiada się na temat dialogu Kościoła ze światem i konieczności uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji wiernych w
różnych krajach.

2001

Beatyfikacja Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchich – pierwszej wspólnie beaty fikowanej pary małżeńskiej.
2003
Na swoim dziewiątym konsystorzu Jan Paweł II mianuje 31 kardynałów (i jednego in pectore; jego nazwisko nie zostanie ujawnione); wśród nich jest abp Stanisław Nagy SCI.
22 1978
Inauguracja pontyfikatu na placu Świętego Piotra - ,,Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
1983
Ogłoszenie Karty Praw Rodziny.
1996
Przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk „Magisterium Kościoła wobec ewolucji”.
23 1978
Audiencja „pożegnalna” dla 4 tys. Polaków  w auli Pawła VI. z kard. Wyszyńskim (prymas i papież padają przed sobą na kolana).

1999
Zakończenie Synodu Biskupów
2003
Biskup Ełcki Jerzy Mazur nadaje Imię Jana Pawła II dla Gimnazjum Nr 1 w Sejnach.
24 1948
Kończy studia na Wydziale Teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kilka miesięcy później otrzymuje stopień doktora Świętej Teologii.
24 października - 10 listopada 1980
Trwa kryzys wokół rejestracji "Solidarności".
25 1980
Zakończenie Synodu Biskupów.
1994

Stolica Apostolska nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
26 1999
Prezentacja listu do osób w podeszłym wieku (noszącego datę 1 października 1999 roku).
27  1985
Jan Paweł II przemawia do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia
„Nostra aetate”, Deklaracji II Soboru Watykańskiego o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
1986
Spotkanie przedstawicieli 47 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 13 religii niechrześcijańskich w Asyżu na Światowym Dniu
Modlitw o Pokój.
28 1988
W Rzymie Światowy Dzień Modlitw o Pokój (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata i różnych wyznań chrześcijańskich).
29 1978
Pierwsza Pielgrzymka do sanktuarium w Mentorella.
30 1998
Inauguracja drugiego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Ducha Świętego).
2001
Przekazanie greckiej wspólnocie prawosławnej kościoła św. Teodora na Palatynie.
31 31 października – 9 listopada 1982
Pierwsza podróż do Hiszpanii (16. papieska podróż zagraniczna).
1983
List papieski do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu jedności Chrześcijan, z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.
1992
Jan Paweł II otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu między nauką a religią.
1997
Przemówienie Jana Pawła II podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum „Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim” (31 października –2 listopada).
1999
Kard. Edward Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, i bp Christian Krause, przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, podpisują wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.
Październik - grudzień 1989
„Jesień Ludów” w Europie Środkowowschodniej.
 2000
Jan Paweł II ogłasza św. Tomasza More'a patronem polityków i rządzących.

do góry
 

Listopad

1 1941
Wojtyła gra rolę króla Bolesława Śmiałego w pierwszym konspiracyjnym przedstawieniu Teatru Rapsodycznego, „Królu-Duchu” Słowackiego. Następne premiery to „Hymny” Jana Kasprowicza, „Godzina” Stanisława Wyspiańskiego, wybór poezji C. K. Norwida „Portret artysty”, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Samuel Zborowski” Słowackiego.
1946

Przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Metropolity Adama Sapiehy w jego prywatnej kaplicy.2 1993
Wywiad udzielony przez Jana Pawła II Jasiowi Gawrońskiemu i opublikowany we włoskim dzienniku „La Stampa” pt.: „W czym
oddaliliśmy się od Ewangelii? Koniec drugiego tysiąclecia wymaga rachunku sumienia”.
3 1985
Beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, holenderskiego męczennika obozu w Dachau.
1988
Dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi”.
4 1946
Msza św. prymicyjna na Wawelu.
2001

Beatyfikacja dwóch słowackich męczenników z ręki komunistów: bpa Pawła Gojdiča o. Metodego Trčki.
4 - 5 listopada 2001
Jubileusz Rządzących i Parlamentarzystów.
5 1978
- pielgrzymka do grobów Patronów Italii: św. Franciszka (Asyż) i św. Katarzyny Sieneńskiej (rzymska bazylika Santa Maria sopra Minerva)
1979
Papież zwołuje kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat plenarne posiedzenie konsultacyjne.
5 - 9 listopada 1999
Jan Paweł II w Indiach i Gruzji (89. papieska podróż zagraniczna)
6 1939
184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych i wywiezionych do Sachsenhausen. Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia i działalność w podziemnym ruchu oporu. Bierze udział w przygotowaniach i wystawieniach nielegalnego teatru.
1999

W New Delhi ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Asia” (zob. wyżej 19 kwietnia - 14 maja 1998).
7 1962
Bp Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat reformy liturgicznej.
7 - 10 listopada 1996

Jan Paweł II wraz z ok. 1500 kapłanami - złotymi jubilatami z 89 krajów świata - obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich.
8 8 - 11 listopada 2001
Wizyta w Rzymie patriarchy-katolikosa Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, Karekina II.
9 1944
Otrzymuje z rąk Księcia Metropolity tonsurę.
1982
Santiago de Compostela – „Akt europejski”.
1989

Obalenie muru berlińskiego.
1997
Beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej.
10 1979
Jan Paweł II wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza, przemawiając do Papieskiej Akademii Nauk.
1994

 List apostolski “TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE'' do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000.
11 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Białorusią.
1993
Jan Paweł II potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego; hospitalizowany 11-12 listopada w klinice Gemelli.
1994
Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu kończy trwający 1500 lat okres teologicznego oddalenia.
2003
Przemówienie do związkowców z "Solidarności". Papież wezwał do większej troski o pracowników małych przedsiębiorstw, słabszych niż górnicy czy hutnicy. Skrytykował upolitycznienie związku, za słabą realizację jego głównego zadania, którym jest obrona ludzi pracy.
12 1978
Papież Jan Paweł II obejmuje swoją rzymską katedrę, bazylikę św. Jana na Lateranie.
1978

Uroczyste objęcie bazyliki Świętego Jana na Lateranie - katedry Biskupa Rzymu.
1989
Papież kanonizuje Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i Agnieszkę Czeską.
1995
List apostolski z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
13 1979
Przywództwo radzieckie zatwierdza plan „działań przeciwko polityce Watykanu w stosunku do państw socjalistycznych”.
14 Listopad 1978
Na Litwie powstaje Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących.
15 1946
Wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne.
15 - 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich (8. papieska podróż zagraniczna).

1996
Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca Świętego, „Dar i Tajemnica”.
16 1983
Jan Paweł II przesyła osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, prosząc o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.
16 listopada - 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ameryki.
17 1991
Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego.
18 1965
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
18 listopada - 1 grudnia 1986

Najdłuższa papieska pielgrzymka prowadzi Jana Pawła II do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele (32.
papieska podróż zagraniczna).
19 1954
Turyście Karolowi Wojtyle zostaje przyznana Odznaka Turystyki Pieszej.
1954

Otrzymuje brązową Odznakę Turystyki Pieszej. Wycieczki łączy z duszpasterstwem młodzieży; jest "Wujkiem" grupy inteligencji katolickiej, ludzi o znanych dziś nazwiskach.
20 1978
Spotyka się z kardynałem Josifem Slipym, głową prześladowanego Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

1991
Audiencja dla prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.
21 1962
Zabiera głos w czasie soborowej debaty o Objawieniu.
21 - 23 listopada 1985

Plenarne zgromadzenie kardynałów.
1993
Orędzie do młodych całego świata na IX i X Światowy Dzień Młodzieży ,,Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam''.
1998
Przesłanie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
22 1981
Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” (zob. 26 września - 25 października 1980).
22 listopada - 12 grudnia 1998

Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Oceanii, którego owocem będzie adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania”, ogłoszona 22 listopada 2001 roku.
2001
Jan Paweł II podpisuje nową adhortację apostolską „Ecclesia in Oceania”, będącą owocem specjalnego Synodu Biskupów (zob. wyżej 22 listopada - 12 grudnia 1998 roku) i przesyła ją adresatom pocztą elektroniczną.
23 1982
Posiedzenie plenarne kolegium kardynalskiego.
24 24 listopada - 8 grudnia 1985
Nadzwyczajny Synod Biskupów dla uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru Watykańskiego.
1988
Papież w swej prywatnej kaplicy w Watykanie odprawia z okazji 50-lecia sekcji polskiej Radia Watykańskiego mszę św. z udziałem jej
byłych i aktualnych pracowników.
1989
List otwarty kard. Františka Tomaška zdecydowanie ustawia Kościół katolicki w Czechosłowacji po stronie „aksamitnej rewolucji”.
25 1981
Kard. Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
26 1989
Orędzie do młodych całego świata z okazji V Światowego Dnia Młodzieży ,,Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami''.

1994
Na swoim szóstym konsystorzu papież mianuje trzydziestu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Kazimierz Świątek.
26 listopada - 14 grudnia 1995
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w poświęcone Libanowi.

1995
Orędzie do młodych całego świata na XI Światowy Dzień Młodzieży ,,Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego''.
2001
Ogłoszenie nowej ustawy zasadniczej Państwa Watykańskiego (weszła w życie 22 lutego 2001 roku).
27 27 listopada 2004
Jan Paweł II przyjmuje patriarchę Bartłomieja I i przekazuje mu relikwie świętych Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma.
28 1978
Spotyka się z abpem Marcelem Lefebvre’em, odrzucającym Sobór Watykański II.
28 - 30 listopada 1979
4. papieska podróż zagraniczna – do Turcji.
1982
Jan Paweł II nadaje status prałatury personalnej Opus Dei.
28 listopada - 14 grudnia 1991

W Rzymie obraduje pierwsze Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
29
 
1979
Mahmet Ali Agca grozi, że zabije Jana Pawła II.
29 - 30 listopada 1979
Jan Paweł II składa wizytę w Stambule patriarsze ekumenicznemu Dimitriosowi I.
1979
List apostolski „Inter sanctos”, ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów.
1998

Bulla „Incarnationis mysterium” ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000; rozpoczęcie trzeciego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu (Rok Boga Ojca).
30 1980
Druga encyklika Jana Pawła II, „Dives in misericordia”.
1980

Druga encyklika “DIVES IN MISERICORDIA'' o Bożym Miłosierdziu.
1986
Orędzie Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji II Światowego Dnia Młodzieży w Buenos Aires ,,Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam''.
1996
uroczyste nieszpory na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Jezusa Chrystusa).
Listopad 1985 – luty 1986
Rewolucja „Władzy Ludu” na Filipinach obala reżim Marcosa i manifestuje nową postać teologii wyzwolenia.
31  

do góry
 

Grudzień

1 1956
Karol Wojtyła otrzymuje stały etat w katedrze etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jest oficjalnie zastępca profesora oraz prowadzi seminarium aspiranckie.
1956

Zostaje mianowany docentem i zostaje mu powierzona Katedra Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Będzie kierował katedrą aż do dnia wyboru na Papieża.
1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa, przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR.2 1978
Apeluje o wolność religijną dla wszystkich w 30. rocznicę proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
1984

Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Reconciliatio et paenitentia”.
3 1978
Jan Paweł II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie (par. św. Franciszka Ksawerego w dzielnicy Garbatella).
3 - 7 grudnia 1987

Patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymką do Rzymu.
3 - 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, składa wizytę w Rzymie.
4 1984
Joaquín Navarro-Valls zostaje mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
5 1932
Starszy brat Karola, Edmund Wojtyła, lekarz szpitala w Bielsku umiera w wieku 26 lat, po zarażeniu szkarlatyną od pacjentki.
5-15 grudnia 1963
Pielgrzymka do Ziemi Świętej z kilkudziesięcioma uczestnikami Soboru. W liście do księży swojej archidiecezji, będącym opisem tej podróży, bp Wojtyła nazywa prawosławnych schizmatykami, ale też podkreśla, że żydowska świątynia jerozolimska była świątynią Boga prawdziwego.
1980
Rząd sowiecki wstrzymuje planowaną na 8 grudnia inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Polskę.
1984
Początek cyklu katechez poświęconych wyznaniu wiary Kościoła.
1992
Papież domaga się uznania „obowiązku interwencji humanitarnej” w przypadku groźby ludobójstwa.
6  
7 1990
Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II, „Redemptoris missio” (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
8 1964
Wygłasza w kościele Mariackim jedno z wielu swoich sprawozdań dla mieszkańców Krakowa na temat Soboru.
1981
Jan Paweł II poświęca ikonę Maryi, Matki Kościoła - pierwszy wizerunek Maryjny na placu św. Piotra. List apostolski „Beata Hedvigis” ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.
1991

Ogłoszenie przez Rosję, Ukrainę i Białoruś upadku Związku Radzieckiego (formalne rozwiązanie 26 grudnia).
1999
Przesłanie Jana Pawła II do katolików w Chinach.
2004
Obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.
9  
10 1990
Posłanie do Lecha Wałęsy po wyborze na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
10 - 13 grudnia 1996
Wizyta w Rzymie katolikosa-patriarchy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Karekina I; wspólna deklaracja o dialogu.
11  
12 12 - 13 grudnia 1981
Generał Jaruzelski ogłasza w Polsce stan wojenny i wydaje nakaz internowania tysięcy działaczy „Solidarności”.
13 1987
 Orędzie do młodych całego świata na III Światowy Dzień Młodzieży ,,Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie''.
1994
„List do dzieci” całego świata.
14 2002
Dzień postu w intencji pokoju na całym świecie.
15 1979
Kongregacja Nauki Wiary oświadcza, iż ks. Hansa Künga nie można uznać za teologa katolickiego; Jan Paweł II wygłasza na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przemówienie na temat znaczenia teologii dla profetycznego posłannictwa Kościoła.
16

 

1948
Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
16 - 17 grudnia 1970

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim toczy się dyskusja nad „Osobą i czynem” kard. Wojtyły.

1980
Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.
1980

List Jana Pawła II z okazji odsłonięcia w Gdańsku pomnika ku czci ofiar Grudnia 1970.
2002
300. wizyta w rzymskiej parafii (św. Marii Józefy od Serca Pana Jezusa).
17  
18 1981
List papieski do Jaruzelskiego nalega na położenie kresu przemocy i rozpoczęcie narodowego dialogu.
19  
20  
21  
22 1987
Przemówienie bożonarodzeniowe Jana Pawła II do Kurii Rzymskiej podkreśla pierwszeństwo apostolstwa nad urzędem.
23 1978
Jan Paweł II wysyła kardynała Antonia Samore jako mediatora w konflikcie granicznym w rejonie kanału Beagle między Argentyną i Chile.
24 1971
Kard. Wojtyła odprawia swoją pierwszą pasterkę na otwartym powietrzu w Nowej Hucie-Mistrzejowicach.
1981

Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cierpiącymi, m.in. z Polską.
1981

Na znak solidarności z narodami cierpiącymi w 1981 r. Jan Paweł II zapalił świecę w swym oknie.
1992
Mianowanie biskupów dla Kościoła w Albanii.

24 - 25 grudnia 1999
W Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.
25 1999
Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Jana na Lateranie.
26 1993
Inauguracja Roku Rodziny w Kościele, obchodzonego równolegle z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.
1994
Jan Paweł II ogłoszony „Człowiekiem roku” przez amerykański tygodnik „Time”.
27 1983
Jan Paweł II odwiedza w rzymskim więzieniu Rebibbia Mehmeta Ali Agcę, który strzelał do niego 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra.
1986
Papieska Komisja Iustitia et Pax wydaje dokument „W służbie wspólnocie ludzkiej: Etyczne podejście do zagadnienia długu
międzynarodowego”.
28 1939
W liście do Mieczysława Kotlarczyka informuje przyjaciela o ukończeniu poematu dramatycznego „Dawid”.
1979
Jan Paweł II mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Marię Martiniego SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.
29 1978
Mianuje ks. Franciszka Macharskiego arcybiskupem krakowskim.
30 1959
Bp Wojtyła pisemnie przedstawia komisji przygotowującej Vaticanum Secundum tekst o kryzysie humanizmu.
1963
Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim.
1963

Wojtyła zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim. Zenon Kliszko, nr 2 po Gomułce w ówczesnych władzach PRL-u, usilnie popierał tę kandydaturę, licząc na to, że młodego hierarchę uda się przeciwstawić prymasowi Wyszyńskiemu.

1987
„Sollicitudo rei socialis”, druga encyklika społeczna Jana Pawła II.
1987
Siódma encyklika “SOLLICITUDO REI SOCIALIS'', poświęcona sprawom społecznym z okazji 20. rocznicy ogłoszenia “Populorum progressio''.
1988
 Posynodalna adhortacja apostolska “CHRISTIFIDELES LAICI'' o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II.
1988
Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i w świecie.

1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisują porozumienie o podstawowych zasadach regulujących wzajemne stosunki.
31 1980
List apostolski „Egregiae virtutis” ogłasza Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
Grudzień - styczeń 1995

Jan Paweł II piętnaście razy publicznie apeluje o pokój w Bośni-Hercegowinie.

do góry