KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

CELUJĄCA...

-uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb.(5)

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną

-zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich , posiada klasę sportową

BARDZO DOBRA...

  -uczeń całkowicie opanował materiał programowy

-jest bardzo sprawny fizycznie

  -ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie , w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin zawartych w programie

-posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym dziłaniu

-systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i wykazuje duże postępy  w osobistym usprawnianiu

przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć wychowania fizycznego

-jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego   nie budzą zastrzeżeń

-bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych , nie jest to jednak działalność systematyczna

DOBRA...

-uczeń w zasadzie opanował materiał programowy

-dysponuje dobrą sprawnością motoryczną

-ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi

-posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela

-nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem , wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie

-przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć wychowania fizycznego

-zdarzyło mu się 5 razy w semestrze zapomnieć stroju do ćwiczeń

-jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń

- nie bierze udziału w zaj