Program Wychowawczy

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

na rok szkolny 2012/2013

 

  

Podstawa prawna

 

1.      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2.      Ustawa o systemie oświaty

3.      Karta Nauczyciela

4.      Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

5.      Konwencja o Prawach Dziecka

6.      Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej dla gimnazjum

7.      Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum

8.      Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

9.      Konkordat między Rzeczypospolita Polską i Stolicą Apostolską

10. Statut Gimnazjum

11. Szkolny Zestaw Programów Nauczania

12. Szkolny System Oceniania

 

 

 

 

 

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnia cny społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne, więź z ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Jan Paweł II

 

Misja Naszego gimnazjum

Jesteśmy szkołą wspierającą rodziców w wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Naszym Uczniom służymy pomocą w wytyczaniu drogi, wybieraniu celów i dążeń życiowych ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Wprowadzamy ich w świat wiedzy. Wychowujemy w duchu patriotycznych i uniwersalnych wartości w sposób szczególny i pielęgnując tradycje naszej małej ojczyzny – Ziemi Sejneńskiej

 

Nasze hasło:

NON SCHOLARE, SED VITAE DISCIMUS

UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA.

 

            Celem wychowania jest prowadzenie do pełnego rozwoju osobistego, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innym i dla innych.

            Wychowanie szkolne, do jakiego zobowiązany jest nauczyciel, możemy określić jako: mądre towarzyszenie uczniowi na drodze do jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego. W Gimnazjum wychowanie to skierowane jest ku samowychowaniu.

            Dobra praca wychowawcza, prowadzona z całą społecznością uczniów, tworzącą przyjazne uczniowi środowisko szkolne, jest jednak najlepsza profilaktyką – najskuteczniej zapobiega rozszerzaniu się patologii społecznej.

            Podmiotowość ucznia ujawnia się w dialogu, jaki podejmuje z nim nauczyciel, a także w stwarzanej mu szansie stopniowego usamodzielniania się.

            Poprzez co szkoła wychowuje?     

            Odpowiedź: poprzez wszystko, co szkole stanowi!

            Wychowanie w szkole nie jest wyodrębnionym w pracy szkolnej zestawem doraźnych działań wychowawczych. W działalności szkolnej jest również miejsce na sensowne akcje i programy, także o charakterze profilaktycznym. Nie wolno jednak redukować szkolnego wychowania do wymiaru specjalnych akcji i programów.

            Wspieranie rozwoju wymaga zwrócenia uwagi nauczyciela na ucznia, odczytywania zachodzących w nim przemian i przygotowywania go do zmierzenia się z problemami, jakie niesie Zycie.

            Program wychowawczy powinno cechować szerokie spojrzenie na młodego człowieka. Jego różnorodność odpowiadać ma gamie problemów życiowych, które nurtują uczniów oraz dylematów przed którymi stoją.

            Co znaczy przywracanie osobowej perspektywy w wychowaniu?

            Przede wszystkim pojmowanie wychowanka jako osoby mającej duchowe władze intelektu i woli, a zatem będącej w stanie poznać prawdę i sposób wolny oraz odpowiedzialny wybierać dobro.

            Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: jest nie tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, a w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami: przez laskę powołany do przymierza ze swoim Stwórcą do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać.

            Ludzie kształtują samych siebie i wzrastają wewnętrznie; całe swoje Zycie zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem swojego wzrostu. Za pomocą łaski wzrastają w cnocie, unikają grzechu, a jeśli go popełnili, jak syn marnotrawny, powierzają się miłosierdziu Boga. W ten sposób osiągają doskonałość miłości.

            Człowiek dzięki duszy oraz duchowym władzom rozumu i woli, jest obdarzony wolnością, szczególnym znakiem obrazu Bożego.

            Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jej natury. Przez  wymianę z innymi, wzajemną służbę i dialog z braćmi człowiek rozwija swoje możliwości, w ten sposób odpowiada na swoje powołanie.

            Otwartym zadaniem pozostaje więc kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie uobecniania w treściach wychowawczych symboli oraz wartości życiowych w narodowej i lokalnej kulturze oraz historii Polski i historii Sejneńszczyzny.

            Podczas dialogu z młodzieżą warto nam, wychowawcom, pamiętać słowa Jana Pawła II:

Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości – również młodością Kościoła. Wszyscy patrzymy w Waszym kierunku, gdyż wszyscy przez Was stale niejako na nowo stajemy się młodzi.

 

 

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

I. Wdrażanie do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością

1. Uczeń zrozumie i zaakceptuje demokracje w życiu społecznym.

1.1. Uczeń zaznajomi się z procedurami demokratycznymi.

2. Uczeń w sposób świadomy będzie stosował demokratyczne zasady współżycia w klasie, szkole i poza nią.

2.1. Uczeń nauczy się stosować demokratyczne procedury w praktyce życia szkolnego, klasowego.

2.2. Samorząd Uczniowski współuczestniczy w kierowaniu niektórymi dziedzinami życia szkoły.

2.3. Samorząd Uczniowski inicjuje współpracę miedzy gimnazjami z terenu powiatu, województwa, polski i zagranicy.

3. Uczeń będzie chciał i umiał we własnych działaniach podejmować odpowiedzialność za siebie i innych.

3.1. Uczeń opanuje umiejętność oceny własnych działań.

3.2. Uczeń uzyska sprawność organizowania i współorganizowania klasowych i szkolnych imprez.

II. Kształtowanie postaw i wartości umożliwiających dokonywanie wyboru zachowań właściwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

1.Uczeń zna istotę zdrowia psychicznego i fizycznego.

1.1. Uczeń czuje się akceptowany w zespole klasowym.

1.2. Uczeń uczy się prawdy o życiu i  sobie.

1.3. Uczeń umie właściwie zaplanować swój czas pracy i odpoczynku.

1.4. Uczeń zna sposoby walki ze stresem.

1.5. Uczeń uświadamia sobie znaczenie ruchu dla utrzymania organizmu w dobrej kondycji.

2. Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych w życiu codziennym.

2.1. Uczeń potrafi się bezpiecznie zachować i nie stwarza zagrożeń dla innych.

3. Uczeń docenia i właściwie rozumie wpływ środowiska na życie człowieka.

3.1.Uczeń wykazuje aktywna postawę w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

III. Rozwijanie zdolności intelektualnych.

1.Uczeń poszukuje prawdy wykorzystując przy tym swoje uzdolnienia i zainteresowania.

1.1. Uczeń przezwycięża lenistwo umysłowe.

1.2. Uczeń wzmacnia nawyk rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań, stosując kryteria samoakceptacji i samokrytycyzmu.

2. Uczeń wykazuje się umiejętnościami gromadzenia, segregowania i weryfikowania informacji.

2.1. Uczeń potrafi wypowiadać własne sądy i opinie.

2.2. Uczeń potrafi samodzielnie zdobywać i wartościować informacje.

2.3. Uczeń potrafi przekazywać swoją wiedzę innym.

IV. Kształtowanie rozwoju moralnego

1.Uczeń stawia sobie pytanie o sens życia.

1.1. Uczeń zdobywa się na dystans wewnętrzny w stosunku do całej bogatej i pasjonującej rzeczywistości, jaką jest świat.

1.2. Uczeń głęboko uświadamia sobie cierpienia własne i innych, jest wrażliwy na ludzka krzywdę.

1.3. Uczeń dochowuje wierności samemu sobie zgodnie z własnym sumieniem, a swój świat wartości skutecznie broni przed deformacja ze strony jakiegokolwiek relatywizmu czy tez utylitaryzmu.

1.4. Uczeń pozostaje człowiekiem zasad, człowiekiem, który budzi zaufanie i jest wiarygodnym.

2. Uczeń gotowy jest do poświęceń dla dobra własnego i innych.

2.1. Uczeń umiejętnie ocenia własne zachowania wobec siebie i innych.

2.2. Uczeń wykazuje cywilna odwagę i świadome posłuszeństwo.

2.3. Uczeń odczuwa więź społeczną i uczestniczy w odpowiedzialności za wspólne dobro.

2.4. Uczeń docenia trud pracy, która kształtuje człowieka i poniekąd go tworzy.

2.5. Uczeń wysoko ceni atmosferę autentycznej radość i zabawy, która stanowi element zdrowego odpoczynku.

V. Kształtowanie rozwoju duchowego.

1. Uczeń rozwija myślenie refleksyjne oraz zdolności głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem i z Bogiem.

1.1. Uczeń poznaje zasady wiary.

1.2. Uczeń dąży do „czegoś więcej”, „szuka tego co w górze”.

2. Uczeń świadomy jest wielkiego dziedzictwa kulturowego, którego uczuje się spadkobiercą.

2.1. Uczeń poznaje dorobek kultury własnej religii i własnego narodu, a także dorobek innych kultur.

2.2. Uczeń ma szacunek dla całego dziedzictwa kulturowego.

2.3. Uczeń dba o zachowanie pamiątek kultury, w sposób szczególny pielęgnując pamięć o kulturze własnego regionu.

3. Uczeń w sposób twórczy kształtuje swoje postawy we wszystkich sferach życia.

3.1. Uczeń wyrabia w sobie smak estetyczny.

3.2. Uczeń kształtuje swoją postawę patriotyczną, pełna szacunku dla tradycji narodu i bohaterów narodowych,

3.3. Uczeń w twórczy sposób pielęgnuje tradycje szkoły.

 

Tradycja naszego gimnazjum

 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnie kształtują tradycję Gimnazjum Nr 1 w Sejnach, nadając jej niepowtarzalny charakter. Rytuał szkolny, szkolne zwyczaje i obyczaje w sposób twórczy rozwijają Misję szkoły, a także nawiązują do bogatej tradycji naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji przedwojennego Gimnazju8m Św. Kazimierza w Sejnach.

Wszyscy uczestnicy życia szkolnego dbają o dobre imię szkoły, szanują jej nazwę, logo, a także wszystkie symbole, pamiątki, wydawnictwa i napisy związane ze szkoła.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice dokładają wszelkich starań, aby najważniejsze wydarzenia i uroczystości, takie jak: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Edukacji, wigilia szkolna, święta narodowe, pożegnanie absolwentów, a w szczególności Dni Patrona Szkoły i Pielgrzymka Szkół Papieskich na Jasna Górę, miały charakter odświętny i podniosły. Upamiętnieniem tych wydarzeń powinny być szczególnie starannie prowadzone kroniki klasowe i kronika szkoły, a także różnego rodzaju wydawnictwa praz witryna szkoły w Internecie.

 

 

 

 


 

Miesiąc

 

 

 

Klasa

Treści

Sposoby realizacji

W r z e s i e ń

Gimnazjum – nowy etap nauki

I

- Poznawanie siebie nawzajem

- Integracja zespołu klasowego

- Zapoznanie się z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w Gimnazjum

- Ustalenie zasad klasowych i norm szkolnego funkcjonowania

- klasowy i szkolny samorząd uczniowski – czym jest i czemu służy?

- Gimnazjum – nowy etap nauki

- kilkudniowa wycieczka klasowa z wychowawcą

- wspólne ogniska

- wycieczka rowerowa

- zabawy integracyjne, np. w cichego przyjaciela

- zaproszenie nauczycieli uczących w gimnazjum, przedstawienie ich, zabawy pozwalające poznać ich od innej strony niż ta, która dzieci oglądają codziennie przy tablicy

- ustalenie zasad szkolnego i klasowego funkcjonowania („Burza mózgów”), powieszenie ich w klasie i złożenie podpisów na znak, że będą one przestrzegane

- wyjaśnienie pytań i wątpliwości dotyczących nauki w gimnazjum

- ustalenie działań, wydarzeń, uroczystości integrujących klasę, np. imienin, urodzin, wspólnych wycieczek do kina

 

Dla siebie i dla innych

II

- Co kryje się pod słowem charakter?

- cechy charakteru

- Przykłady ludzi, którzy wytrwale pracowali nad swoim charakterem ( ich działania i sukcesy z tym związane)

- Dlaczego powinno się pracować na swoim charakterem ( ćwiczenie i kształtowanie woli)

- Działania sprzyjające rozwojowi własnego charakteru

- przykłady różnych definicji słowa charakter, niekoniecznie słownikowych, przykłady wypowiedzi różnych osób znanych, sławnych na temat kształtowania swojego charakteru, pracy nad charakterem

- młodzież przeprowadza sondę lub wywiad w szkole z uczniami, nauczycielami, także z rodzicami, rodzeństwem na temat kształtowania woli i pracy nad charakterem (później wspólne zebranie, omówienie spostrzeżeń, komentarz, dyskusja)

- przykład chłopców: Alka, Zośki i rudego z „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego i ich sposoby pracy nad własnymi słabościami, pokonywaniem ich

- wycieczka 2-3 dniowa uwzględniająca różne przykłady, trudności do

  pokonania, będącą odzwierciedleniem życiowych zmagań

 

 

Moja przyszłość

III

- Moje zainteresowania, które chciałbym rozwijać

- Ulubione przedmioty szkolne, dziedziny wiedzy, które chciałbym pogłębiać, prezentacje różnych zawodów

- Szkoły, w których mógłbym kontynuować moja naukę po ukończeniu Gimnazjum

- Ja przygotować się do egzaminów?

- Dni Patrona szkoły ( w tym ślubowanie klas I) okazja do refleksji nad moja przyszłością i celami w życiu

- indywidualna prezentacja własnych zainteresowań (dyskusja, czy

  mogłyby być one wykorzystane w przyszłości do wykonywania zawodu?)

- przygotowanie przez uczniów ciekawostek związanych z ich ulubionym

  przedmiotem

- wycinki z prasy, ciekawe wywiady, fragmenty filmów prezentujących

  różne zawody

- sporządzenie mapki zawodów i szkół przygotowujących do ich

  wykonywania

- wspólne opracowanie technik i sposobów samodzielnego

  przygotowywania się do egzaminu.

Październik

Moje miejsce w grupie rówieśniczej

I

- Czy umiem się przedstawić

- czy znam zainteresowania moich kolegów

- Podział ról w grupie i delegowanie uprawnień

- Jestem trochę inny – uszanuj to

- gry z komunikacji i integracji w grupie rówieśniczej

- prezentacje uczniów

- sposoby rozwiązywania konfliktów – negocjacje i mediacje

- różne formy pomocy koleżeńskiej

Należę do Samorządu Uczniowskiego

II

- Co to jest SU?

- Poznaję regulamin SU

- Moje miejsce w SU

- Co zrobię w szkole dla siebie i innych

- SU a demokracja

- Klasowa debata nt udziału w pracach SU

- przygotowanie się do kampanii wyborcze3j na rzecz swoich kandydatów

- sposoby podejmowania trudnych problemów życia szkolnego

- reprezentuje SU na zewnątrz

Moje miejsce w rodzinie

III

- Ty i Twoi rodzice

- Konflikty międzypokoleniowe 0- jak im zapobiegać, jak rozwiązywać?

- I ja się staje odpowiedzialny za Zycie w rodzinie

- Klasa to nasza wspólna rodzina

- I ja kiedyś będę w podeszłym wieku

- rozważanie na temat wzajemnego zachowania, szacunku, przyjaźni

- ankieta i jej omówienie

- dyskusja

- wyjaśnianie pojęć: dawanie, przyjmowanie, wdzięczność

- skrzynka pytań z problemami

- wspólne rozwiązywanie problemów

- pomoc koleżeńska w nauce

- w jaki sposób okazuje szacunek ludziom starszym?

 

 

Listopad

Ku doskonałości – wartość życia i cena śmierci

I

- Uświadomienie, że wszyscy należymy do wspólnoty ogólnoludzkiej

- Przekonanie o przemijalności ludzkiego życia

- Szacunek dla zmarłych i pielęgnowanie pamięci o nich

- porządkowanie grobów na cmentarzu, zapalanie zniczy

- złożenie kwiatów i modlitwa za zmarłych pedagogów i wychowawców

  oraz ludzi kultury- udział w mszy świętej

- spotkania wspomnieniowe z zaproszonymi gośćmi – Zaduszki Szkolne

Trwanie w kulturze

II

- Poznanie historii, tradycji i kultury regionalnej

- troska o utrzymanie i pomnażanie tego dziedzictwa

- wycieczka do najciekawszych miejsc

- konkurs wiedzy o regionie

- sporządzanie albumu i mapki turystycznej

- spotkanie z twórcami sztuki regionalnej

Pamięć w narodzie

III

- Umiłowanie Ojczyzny i odpowiedzialność za jej losy

- Poszanowanie symboli narodowych

- Szacunek dla Tradycji i pamiątek oraz bohaterów narodowych

- udział w obchodach Święta Niepodległości

- msza św. za Ojczyznę

- złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowe

- spotkania z kombatantami

Grudzień

Dobroć i miłosierdzie

I

- Pojęcia dobroci i miłosierdzia

- Autorytety – wzory miłosierdzia

- Odróżniamy dobro od zła

- jak zostać miłosiernym samarytaninem – akcje charytatywne

- definicja dobroci i miłosierdzia na podstawie wiadomości z lekcji religii i doświadczeń życiowych

- biografie ludzi miłosierdzia np. św. Faustyna, matka Teresa z Kalkuty, papież Jana Paweł II

- film o tematyce profilaktycznej – omówienie

- wyjście do hospicjum, poznanie zasad funkcjonowania

- stworzenie planu „W jaki sposób możemy pomóc innym”

- współpraca z organizacjami charytatywnymi

Więzi podziały rodzinne

II

- Rola więzi rodzinnych

- Wpływ rodziny na kształtowanie określonego systemu wartości dziecka

- Nieszczęśliwe dzieci skłóconych rodziców

- Święta Bożego Narodzenia czasem pojednania i zgody w rodzinie

- pogadanka – dyskusja

- wyszukiwanie wzorów idealnej rodziny na podstawie ulubionych lektur

- indywidualne rozmowy z uczniami na temat sytuacji w rodzinie

- zorganizowanie Wigilii klasowej; dzielenie się opłatkiem – symbol pojednania; ubieranie choinki

 

 

 

Więzi i podziały w świecie

III

- Co nas łączy: wspólnota narodowa, europejska, narodów zjednoczonych

- Korzenie kultury śródziemnomorskiej

- Demokracja jako czynnik łączący

- Podziały w świecie: północ-południe, wschód- zachód, podziały kulturowe, polityczne, religijne

- Zjawisko terroryzmu

- Zjawisko globalizacji

- jak być obywatelem świata, zachowując swoje narodowe i lokalne tradycje

- Pojecie „tolerancji”

- praca w grupach: co łączy ludzi (materiały: arkusze, mazaki)

- praca w grupach: co dzieli ludzi (materiały: arkusze, mazaki)

- dyskusja na forum klasy

- obejrzenie wystawy w Ośrodku pogranicze

- spotkania z dziennikarzami i z przedstawicielami mniejszości

Styczeń

Sposoby komunikacji przy pracy i zabawie

I

- Co pomaga, a co przeszkadza w komunikacji miedzy ludźmi

- Jakie cechy osobowe człowieka sprawiają, że niektórzy są dobrymi słuchaczami?

- Ustalenie reguł, bez których efektywna praca w grupie staje się bardzo trudna ( np. mówi tylko jedna osoba, nie przerywamy sobie nawzajem, bądź wrażliwy na potrzeby innych i słuchaj co maja do powiedzenia)

- Rozróżnienie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

- Komunikat Ja

- Sposoby rozwiązywania konfliktów

- zabawa pt „Jeden czyta drugi mówi”

- omówienie zabawy – „co przeszkadzało ci w opowiadaniu”, co przeszkadzało w koncentracji na czytanym tekście?

- praca w małych grupach, uczniowie ustalają „co sprawia, ze nie potrafimy się porozumieć” (materiały: arkusze, mazaki)

- dyskusja na forum klasy

- przygotowane kartoniki z „Buzkami” wyrażającymi emocje

- przedstawienie scenek wyrażających wylosowane nazwy emocji

- opracowanie reguł poprawnej komunikacji (materiały: arkusz, mazaki0

- zabawa w parach „ślepiec z komunikatywnym przewodnikiem” (jedna osoba zamyka oczy, druga za pomocą instrukcji słownych oprowadza go po sali)

Proponujemy wzorce

II

- Kto może być wzorcem do naśladowania?

- Poszukujemy wzorców w naszym najbliższym otoczeniu

- Wzorce w literaturze

- proponujemy wzorce

- Jak nie ulegać stereotypowym i modnym wzorcom

- dyskusja na temat wzorów ( osobowych) godnych naśladowania, ideałów ( wzorów) w różnych dziedzinach życia np. uczeń, Polak – patriota, syn, córka, przyjaciel

- wycieczka do Regionalnej Izby Pamięci narodowej

- poszukiwanie wzorców wśród ludzi zasłużonych dla naszego regionu (np. wycieczka do muzeum w Suwałkach, ślady obecności M. Konopnickiej, wybitni absolwenci i profesorowie sejneńskich szkół)

- wieczór kominkowy poświęcony naszym ulubionym bohaterom literackim z uwzględnieniem pytania, czy mogą być dla nas wzorcami (ideałami)

- podsumowanie cyklu zajęć Pt. „Proponujemy wzorce”. „Lista wzorców”

- wzorce w różnych aspektach:

  • Dobry przyjaciel,
  • Patriota,
  • Dobry, miłosierny człowiek, np. Matka Teresa

Żywe autorytety

III

- Co dla Ciebie znaczy słowo autorytet?

- Poszukiwanie autorytetów

- Prawdziwy autorytet Jan Paweł II

- Autorytety wokół nas

- wyjaśniamy pojecie „autorytet” ( ze słownika „własnymi słowami”)

-kto może być autorytetem ( dyskusja) kto jest dla ciebie autorytetem?

- film opowiadający o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II; dyskusja po projekcji,

- spotkanie z policjantem, lekarzem, strażakiem; refleksja na temat ich pracy, potraktowanie ich jako ekspertów w tym co robią

- autorytet w rodzinie, w szkole, autorytety dalekie i bliskie ( czy mogę być taki (a) jak mój autorytet?)

Luty

Jestem kulturalny

I

- Kultura językowa, stroju i zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

- przygotowanie scenek rodzajowych obejmujących różnorodne zachowania ludzi

- zorganizowanie „imienin klasowych”

- przeprowadzenie wywiadu z nauczycielami i rodzicami.

- wspólne wyjście  z klasą np. do kina, teatru, muzeum itp.

- korzystanie z oferty kulturalnej placówek na terenie naszego miasta

Gotowy jestem do poświęceń

II

- Co potrzebnego innym ludziom i społeczeństwu możemy, powinniśmy zrobić?

-  prace porządkowe na terenie szkoły, klasy

- przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem MOPS lub opiekunem społecznym

- włączenie się do programu „Starszy brat, starsza siostra” – wolontariat (zaproszenie starszych kolegów, koleżanek, którzy są wolontariuszami)

- zorganizowanie zbiórki zabawek, książek dla dzieci np. przedszkola

- nawiązanie kontaktu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

Doceniam trud pracy i szanuje pracę innych

III

- Praca- obowiązek czy przywilej?

- Nasza klasa świadczy o nas.

- Na czym polega praca moich rodziców?

- Jak szanuję pracę innych?

- W przyszłości chciałbym zostać…..(mój wymarzony zawód)

- dyskusja „Burza mózgów”

- wspólne porządki w klasie

- wymiana zdań – wysiłek fizyczny i umysłowy

- dyskusja w: szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu

- czy szanujemy przybory szkolne, ubrania?

- swobodne wypowiedzi: kim chcę być?

- wykonywanie listy popularnych zawodów

- porównanie własnych zainteresowań z rynkiem pracy

- spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy

 

Marzec

Zdrowie fizyczne i duchowe

I

- Czy dbam o swoje zdrowie?

- Jak wypoczywać aktywnie?

- „Przepraszam” –słowo mi bliskie czy obce?

- Jeśli nie sport, to co?

- Moje duchowe przygotowanie do świąt

  (Wielkanoc)

 

 

 

- ankieta ( pytania związane ze spędzaniem wolnego czasu i nałogami)

- przygotowanie do zawodów sportowych

- rozgrywki sportowe- klasowe ( po południu)

- dyskusja „ Jak często przepraszam innych, czy umiem przyznać się do błędu, czy umiem przebaczać”?

- pogadanka na temat uzależnień

- spotkanie z pielęgniarką szkolną

- udział w rekolekcjach wielkopostnych                        

Bezpieczeństwo swoje i innych

II

- Bezpieczna droga do szkoły.

- Bezpieczne zachowanie podczas przerw

  Międzylekcyjnych.

- Bezpieczna ewakuacja podczas zagrożenia.

- Bezpieczny pobyt na biwaku.

- spotkanie z policjantem

- uczymy się prawidłowo poruszać po drogach publicznych podczas

  wspólnych wyjść i wycieczek rowerowych

- grafik dyżurów uczniowskich

- opracowanie regulaminu dyżurnego

- poznanie dróg ewakuacyjnych na terenie szkoły

- próbny alarm (wyjście bez paniki)

- spotkanie z ratownikiem

- plakat na temat „bezpiecznej kąpieli”

Wpływ środowiska na nasze życie

III

- Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie

  osobowości.

- Wpływ rówieśników na moje zachowanie.

- Mówię „nie” truciznom.

- Wpływ środowiska naturalnego na nasze

  zdrowie.

- zbieranie fotografii , zakładanie albumów, tworzenie drzewa genealogicznego

- prezentacja wybranych przedstawicieli rodzin

- charakterystyka różnych subkultur oraz ich ocena na podstawie zgromadzonych artykułów oraz filmów na kasetach

- mini ankieta na temat niszczącego wpływu używek na młody organizm

- odgrywanie scenek asertywnego zachowania wobec różnego rodzaju propozycji

- wyrabianie nawyku nie zaśmiecania  otoczenia poprzez zwracanie uwagi młodszym kolegom

- systematyczne akcje sprzątania terenu szkoły (plan działek do sprzątania dla poszczególnych klas)

Kwiecień

Mój region

I

- Moje miejsce urodzenia.

- Historia Ziemi Sejneńskiej.

- „Pod wspólnym dachem” – Ziemia Sejneńska

   domem wielu narodów

- Poznaję  turystyczne walory  mojego regionu

- Ekologia

- omówienie położenia geograficznego (mapa Polski) oraz skutków gospodarczych, ekonomicznych i kulturalnych wynikających z położenia geograficznego

- dyskusja na walorami turystycznymi

- jak położenie przygraniczne wpłynęło na historię Sejn

- prezentacja ( przez wybranych uczniów) historii Sejn od najwcześniejszych czasów do współczesności – poznanie literatury regionalnej

- wycieczka do Synagogi o obejrzenie starej makiety Sejn

- czym jest tolerancja w naszym życiu

- wkład różnych narodów ( Polaków. Litwinów, Żydów, Cyganów) w rozwój Sejn

- udział w imprezie integracyjnej w Gimnazjum Nr 2 i poznanie kultury litewskiej

Najpiękniejsze miejsca, najciekawsi ludzie

II

- Cudzie chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”

- O Nich warto wiedzieć!

- Perły Sejn- zabytki naszego miasta

- Związki Patrona z Ziemią Sejneńską

- wycieczka po najciekawszych zakątkach Sejn i Ziemi Sejneńskiej (2-3 dni)

- grupowe opracowanie (lub tylko próba) przewodnika po Ziemi Sejneńskiej

- zaproszenie do szkoły wybitnych postaci Sejneńszczyzny

- indywidualna prezentacja przygotowanych przez uczniów informacji o najciekawszych zabytkach ( Bazylika, Synagoga, figura Marki Bożej, Klasztor itp.)

- wycieczka do omawianych wcześniej miejsc

Pielęgnuję pamięć o kulturze własnego regionu

III

- Do jakiego regionu kulturowego Polski należymy?

 ( gwara, stroje, architektura).

- Historia mojego regionu.

- Ważne wydarzenia w życiu Sejn, o których powinniśmy pamiętać.

 

- spotkanie z państwem Kubrak

- jakie wydarzenia historyczne miały wpływ na obraz dzisiejszych Sejn

 - wycieczka klasowa

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- korzystanie ze zbiorów naszej biblioteczki dotyczącej regionu

 

 

 

 

Maj

Miłość – ciągle odkrywam ja dla siebie

I

- Co się  kryje pod słowem „miłość” ?

- Różne rodzaje miłości (rodzicielska, ojczyzny, do drugiego człowieka).

- Miłość a życie.

- Czy potrzebna jest nam miłość?

- Miłość między Bogiem a człowiekiem,

- przykłady różnych definicji słowa „miłość”

- „Miłość jest siostrą mądrości” J. Tischner- dyskusja

-  miłość a poezja; czytanie utworów polskich poetów

- jaką rolę w naszym życiu odgrywa miłość?

- jak wyglądałby świat bez miłości?- dyskusja, gazetka

Miłość i miłosierdzie a cierpienie

II

- Miłość jako bezinteresowny dar z siebie

- Tajemnica i sens cierpienia

 Nasza postawa wobec własnego cierpienia i nieszczęścia innych

- Miłość i miłosierdzie a cierpienie- motywy kulturowe

- dyskusja i praca w grupach

- indywidualne prace uczniów (literackie lub plastyczne)

- praca w Internecie

 

Miłość Boga i człowieka – pytanie o sens życia

III

- Wymiar sacrum w życiu człowieka

- Pojęcie laski

- „Tak Bóg umiłował świat” – dobro i piękno dzieła Stworzenia

- Filozoficzne poszukiwania sensu życia

 Jak radzić sobie z poczuciem bezsensu życia

 Kościół- wspólnota miłości Teksty Jan Pawła II do młodzieży- o miłości i sensie życia

- szkolne spotkania z kapłanem

- inscenizacja nt związku Boga z człowiekiem

- dyskusja nad fragmentami dzieł filozoficznych

- prace plastyczne uczniów, gazetka

 - praca e Internecie

- artyści o Bogu i sensie życia – moje ulubione dzieło- prezentacje

   uczniów

- spotkania z psychologiem i ciekawym artystą

- udział w wystawach

- interpretacja obrazów i rzeźb znajdujących się w naszej Bazylice

 

Czerwiec

Żyję wśród ludzi – demokracja na co dzień

I

- Pojęcie demokracji.

- Zasady życia społecznego.

- Czy demokracja jest ideałem życia społecznego?

- Społeczeństwo obywatelskie- lokalne instytucje

   demokratyczne

- definicje demokracji własne i encyklopedyczne

- wymienić podstawy, formy życia społecznego

- przykłady zastosowań procedur demokracji

- wady i zalety demokracji dyskusja

- spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego lub

   parlamentarzystami

 

Odkrywam piękno polskiej ziemi – poznaje ciekawostki przyrodnicze, historyczne i turystyczne

II

- Ulubione regiony turystyczne.

- Co warto zobaczyć?

- Jestem przewodnikiem po własnym regionie

- Piękno Wilna

- zorganizowanie wycieczki szkolnej

- zaplanowanie trasy wycieczki i miejsc, które chcemy zwiedzić

- ciekawostki turystyczne i przyrodnicze danego regionu czy miasta  referaty i albumy

- zorganizowanie konkursu na temat wiedzy o własnym mieście i regionie

- praca na stronach internetowych

Moje miejsce w społeczeństwie obywatelskim – kim pragnę być, czym chciałbym się zajmować?

III

- Rozwój swoich zainteresowań.

- Czy wiem, co chciałbym robić w przyszłości?

- Czego mi brak, by osiągnąć cel?

- Jak widzę swoją przyszłość?

- Jakie mam prawa i jakie obowiązki jako

   Obywatel.

- uczestniczenie w kołach zainteresowań w szkole i poza nią

- aktywność w życiu szkoły, zgodna ze swoimi zainteresowaniami

- ankieta na temat: „Moje przyszłe życie”

- refleksja na temat: „Moja przyszłość- co zależy ode mnie , a czego oczekuję od innych”

- spotkania z pracownikami Poradni PP, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, rodzicami, którzy są przedstawicielami ciekawych  zawodów

 

Tak ułożona tematyka wpisana jest w kalendarze przyrody i historii. Kompozycja taka daje możliwość nie tylko teoretycznego poznawania tematów, ale i praktycznego  ich zastosowania, wzmacnia motywację  poznawczą młodych i wiąże z ich realnymi przeżyciami, rodzącymi się z uczestnictwa w życiu społecznym oraz kulturze.

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCA KLASY

NAUCZYCIELE

DYREKTOR

RADA PEDAGOGICZNA

RODZICE

RADA SA UCZNIOWIE

Powinności osób realizujących  proces wychowania szkolnego

 

-rzecznik praw i kontroler obowiązków

-identyfikacja ucznia z klasą i ze szkołą

-zapobieganie zagrożeniom społecznym

-wspólne z młodzieżą i rodzicami opracowanie planów wychowawczych klasy (propozycje: oddziaływań wychowawczych  w zakresie przeciwdziałania przemocy, tematów, zajęć wychowawczych, form realizacji zadań, osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie, terminów, zaproszonych gości,);

-współtworzenie właściwego klimatu, troska o zachowanie tradycji,

obrzędowości w klasie:

-wspólne przygotowanie imprez dla poziomów bądź wybranych klas zgodnie z zainteresowaniami uczniów,

-czuwanie nad postępami uczniów w nauce i frekwencją,

-dokonywanie okresowych analiz stopnia realizacji zamierzeń,

-stwarzanie warunków do samorealizacji ucznia, przydział ról w klasie (zadanie dla każdego ucznia),

-troska o rozwój moralny ucznia

-wdrażanie uczniów do samooceny

-współpraca z rodzicami (organizowanie klasowych zebrań i rozmów indywidualnych) i  wszystkimi podmiotami szkoły

-pomoc młodym stażem wychowawcom w przygotowaniu spotkań z rodzicami

-prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji klasowej

-dyspozycyjność i gotowość do prowadzenia indywidualnych rozmów z uczniem i rodzicem,

udzielanie konsultacji;

-każdorazowe reagowanie na dostrzeżone  dobro i zło

-dopilnowanie prawidłowego stylu spędzania przerw przez młodzież;

-zwracanie  uwagi na kulturalną postawę, wychodzenie uczniów z klas,

niedopuszczalność palenia,

sumienne pełnienie dyżurów;

-troska o godność osobistą, zawodową własną, uczniów i innych

-zachowanie neutralności politycznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej (zakaz prowadzenie agitacji) udzielanie rzetelnej obiektywnej informacji w zakresie życia społeczno-politycznego środowiska lokalnego i państwa

Stałe doskonalenie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i etyczne.

 

-stwarzanie materialnych i organizacyjnych warunków pracy pedagogicznej

-nadzór i kontrola pracy  wychowawczej

-rozwiązywanie konfliktów

-przestrzeganie praw ucznia i egzekwowanie obowiązków

-system nagród

-współpraca ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w szkole

-planowanie zadań strategicznych

-diagnozowanie sytuacji pedagogicznych w szkole

-inicjowanie i inspiracja zamian w szkole

-ocena stanu wychowania i dydaktyki w szkole

-ocena planów wychowania w szkole

-ocena materialnych i organizacyjnych warunków pracy wychowawczej –zalecenie zamian i korekt w przypadku wystąpienia niedomagań organizacyjnych –analiza i diagnoza opinii rodziców o wychowaniu

- materialne i organizacyjne wspieranie działań szkoły

-udział w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej dziedzinie wychowawczej i kulturalnej, porządkowej, gospodarczej,

- aktywne ustalenie planów wychowania w klasach

- udział w imprezach i uroczystościach szkolnych

-uczestnictwo w zebraniach rodziców, w dniach otwartych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym

-udział w ankietach i sondażach

-stały kontakt z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych

-dbałość o odpowiedni strój i wygląd dziecka

-pomoc dziecku  w obowiązkach życia rodzinnego i domowego

-organizowanie uroczystości szkolnych

-inspiracja działalności samorządowej w klasach

-organizacja życia pozalekcyjnego w szkole

-prowadzenie sondażu i diagnozy opinii uczniów

-ocena sytuacji wychowawczej w szkole