Regulamin Szkolnego Koła Caritas

 

Celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia, Caritas Diecezji Ełckiej, zwana dalej Caritas, na wniosek Dyrektora Szkoły Krzysztofa Waldemara Tura, zwanego dalej Dyrektorem Szkoły, powołuje Szkolne Koło Caritas. Szkolne Koło Caritas, zwane dalej Kołem, kieruje się niniejszym regulaminem.

 

 

                                                                    Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                          

                                                                          § 1

 

     Koło jest organizacją uczniowską działającą na terenie Szkoły Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

 

§ 2

 

    Ponieważ Koło używa nazwy, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Ksiądz Proboszcz lub kapłan delegowany przez Księdza Biskupa.

 

§ 3

 

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas.

 

                                                                  Rozdział II

CEL, ZADANIA, ŚRODKI

§ 4

Zadania Koła wynikające z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego bez względu na jego przekonania, wyzwania, narodowość czy rasę. Są to w szczególności:

1) kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej;

2) kształtowanie i wychowywanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej;

3) uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii i Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła;

4) rozpoznanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy, w szczególności otoczenie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych;

5) troska o zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;

6) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.

 

§ 5

Zadania, o których mowa w § 4, Koło realizuje, wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania, ustalone z Dyrekcją Szkoły poprzez:

1)      organizowanie rekolekcji, pielgrzymek i wypoczynku dla wolontariuszy i sympatyków Koła;

2)      organizowanie spotkań, zebrań, konferencji i prelekcji dotyczących pracy wolontariuszy;

3)      organizowanie imprez kulturalnych, religijno-charytatywnych, festynów, loterii fantowych, aukcji itp.;

4)      udział w kwestach, zbiorach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła;

5)      prowadzenie szkolnej świetlicy środowiskowej;

6)       włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie usług na rzecz potrzebujących pozostających domach;

7)      wydanie biuletynów informacyjnych, prowadzenie kroniki;

8)      gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce woluntarystycznej.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 6

 

Koło zrzesza młodzież katolicką Szkoły Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich.

 

§ 7

 

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

 

§ 8

 

Każdy członek Koła ma prawo:

1) korzystać z pełnego i biernego prawa wyborczego;

2) uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt:

3) posiadać legitymację;

4) posiadać identyfikator podczas realizowania zadań Koła.

 

§ 9

 

Członkowie mają obowiązek:

1) żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;

2) dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego;

3) dbać o dobre imię Kościoła, Szkoły i Koła;

4) wykonywać pracę na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;

5) uczestniczyć w zebraniach Koła.

 

§ 10

 

Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się i za zgodą jego rodziców.

 

§ 11

 

W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły na zasadzie sympatyka koła.

 

§ 12

 

Członkostwo Koła ustaje przez:

1) ukończenie lub zmianę szkoły;

2) dobrow9olne wystąpienie;

3) skreślenie przez Zarząd Koła na wniosek lub poparte opinią sądu koleżeńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

WŁADZA I ORGANIZACJA KOŁA

 

§ 13

 

Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

 

§ 14

 

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

1) z urzędu z głosem decydującym opiekun Koła;

2) z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza i kronikarza.

 

§ 15

 

 

Do zadań Zarządu należy:

1) planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;

2) czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych;

3) inspirowanie członków do podejmowania działań;

4) ustalanie terminu zebrań Koła;

5) przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków Koła lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami;

6) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

7) stały kontakt z Caritas i Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających konsultacji lub nieuzgodnionych w regulaminie;

8) proponowanie Caritas zmian regulaminu Koła;

9) decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej;

10) przedstawienie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

 

§ 16

 

Wewnątrz Koła mogą być powołane ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów.

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK KOŁA

 

 § 17

 

Majątek Koła stanowią:

1) dochody z imprez, zbiórek publicznych i prywatnych;

2) ofiary pieniężne i w naturze przekazywane na potrzeby Koła;

3) dotacje pochodzące z instytucji, przedsiębiorstw państwa, społecznych, wyznaniowych i prywatnych.

 

 

 

§ 18

 

Do obowiązków skarbnika należy:

1) prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków;

2) zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi;

3) czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu ( osobista odpowiedzialność);

4) składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.

 

§ 19

 

Wszystkie fundusze otrzymywane przez Koło na cele charytatywne są majątkiem Caritas jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas.

 

 

§ 20

 

 

W szczególnych wypadkach caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszu (np.: na operację lub inną pomoc dla uczniów Szkoły).Pieniądze te będą przechowywane na specjalnie otwartym subkoncie Caritas oraz wydatkowane za wiedzę Caritas na ściśle określony cel.

 

§ 21

 

W razie niespożytkowania wszystkich funduszy na określony cel Dyrektor Caritas jako dysponujący majątkiem Caritas przeznaczy je na cele pokrewne, uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

 

§ 22

 

Caritas nie odpowiada za nieuzgodnione z Dyrekcją Caritas zobowiązania Koła.

 

Rozdział VI

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

 

§ 23

 

Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego – I niedziela po Wielkanocy.

 

§ 24

 

Koło wybierze swojego Patrona spośród Świętych i Błogosławionych najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużyli na polu miłosierdzia i ustanowi Święto Koła w dniu liturgicznego wspomnienia tego Święta.

 

§ 25

 

Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła.

 

§ 26

 

Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego, równoramiennego Krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz literami białymi: ,,Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca.

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 27

 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszenia go, Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła.

 

§ 28

 

Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas i Dyrekcję Szkoły.

 

§ 29

 

Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła lub Dyrekcji Szkoły.

 

§ 30

 

Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę Caritas lub Kościoła, po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

 

§ 31

 

Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd lub osoba wyznaczona przez Caritas. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do Caritas, a majątek Koła spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków zawsze na cele charytatywne.