>>Przedmiotowy system oceniania

SCENARIUSZ  LEKCJI  DO  PIERWSZEJ  KLASY  GIMNAZJUM - geografia

Temat Relacje człowiek i środowisko w moim najbliższym sąsiedztwie.

Cele:

Uczeń potrafi:

Metody i formy pracy:

Czas trwania:

Pomoce dydaktyczne:

Przebieg lekcji:

FAZA I ( czynności organizacyjne, dyskusja w grupach )

Czynności nauczyciela:

1. Nauczyciel przedstawia uczniom problem, który będzie przedmiotem dyskusji - Stan środowiska w moim najbliższym otoczeniu.

Bezpośrednie sąsiedztwo swojego miejsca zamieszkania określam " nie dalej niż 10 km od obecnego miejsca pobytu.

2. Następnie dzieli klasę na 6 osobowe grupy (klasa liczy 30 osób - 5 grup )

3. Każda grupa otrzymuje następujące materiały:

4. Nauczyciel podaje czas wykonania zadania ( ok. 20 min. )

5. W czasie prac w grupach nauczyciel udziela wyjaśnień w przypadkach, gdy coś jest niezrozumiałe.

Czynności uczniów:

Każda grupa tworzy plakat zawierający propozycje rozwiązań łącznie z wnioskami.

Objaśnienie prostokątne zaokrąglone: Temat:
Stan środowiska w moim najbliższym otoczeniu

 

 

 

 

 

 

JAK JEST?                                                                       JAK POWINNO BYĆ?

 

 

 

 

                      DLACZEGO NIE JEST TAK JAK POWINNO BYĆ?

 

 

 

 

                                                       WNIOSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZA 2  Prezentacja wniosków ( 15 minut )

Czynności nauczyciela:

Nauczyciel otwiera dyskusję, której celem jest ustalenie wspólnego stanowiska dla wszystkich grup.

Czynności uczniów:

Przedstawiciel grupy prezentuje plakat. W trakcie prezentacji nauczyciel nie ingeruje w wypowiedzi uczniów. Na koniec zbierane są wnioski ze wszystkich plakatów i wypracowuje się wspólny wynik dyskusji.