Projekt Edukacyjny z języka rosyjskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sejnach (Małgorzata Maria Tomkiewicz, klasy I i II w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015).
<<prezentacja>>

 

Cy złota rybka musiała odpłynąć? /projekt językowo - teatralny

 

Czas pracy nad projektem: 2 – 3 tygodnie w roku szkolnym 2013/2014,

rok szkolny 2014/2015 (do czerwca 2015 r.)

 

Cele:

Uczniowie:

- poznają sylwetkę oraz twórczość Aleksandra C. Puszkina na podstawie czytanych utworów, wskazanych przez nauczyciela,

- porządkują i utrwalą posiadane wiadomości o bajce jako gatunku literackim.

- pracują nad słownictwem utworu, ruchem scenicznym,

- opracowują scenografię,

- przygotowują inscenizację,

- wystawiają sztukę: „Złota rybka” dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

Będą:

-  samodzielnie poszukiwać potrzebne informacje (także w zasobach internetowych),

-  analizować je, porządkować i wykorzystywać do celów projektu,

- będą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie odbioru wypowiedzi,

- będą doskonalić umiejętność rozumienia czytanego tekstu i wykorzystywania

tym celu słowników, np. przy objaśnianiu archaizmów,

- rozwiną umiejętności analizy i interpretacji czytanych tekstów literackich,

- rozwiną umiejętności: pracy w zespole, kulturalnego dyskutowania i uzasadniania swojego zdania, słuchania innych i polemizowania, negocjowania, wspólnego tworzenia planów, dzielenia się pracą i brania odpowiedzialności za końcowy efekt,

będą mieli okazję do wyzwalania własnej ekspresji twórczej i wszechstronnego  rozwijania osobowości.

 

Zakładane efekty:

Uczniowie:

pracując w zespole, przygotują informacje na temat Puszkina i inscenizację baśni,

- zdobędą i praktycznie zastosują wiedzą o środkach wyrazu teatralnego (poznają elementy „języka teatru”) ,

- opracują głosowe interpretacje przydzielonych kwestii,

- poznają wagę komunikacji niewerbalnej (gest, mimika, poza, kolor, strój itp.),

- wykorzystają dostępne im zasoby (np. biblioteki szkolnej, Internetu) w

celu znalezienia informacji o Puszkinie,

- przedstawią własne propozycje odczytania bajki Puszkina i przekażą  za pomocą środków teatralnych,  stworzą własne kreacje postaci, scharakteryzują postaci  i motywy ich postępowania, uzasadnią celowość wprowadzenia muzyki,

- wykonają dekoracje, będą umieli wyjaśnić ich funkcje, znaczenie rekwizytów, skomentować ruch sceniczny itp.).

 

Opis projektu:

 

Zespół pracujący nad projektem liczy 5 – 6 osób.

Każdy wybiera zagadnienie o autorze i przygotowuje na jego temat prezentację.

Następnie zapoznaje się z treścią bajki. Później dokonywany jest przydział ról.

Wybrane osoby odpowiadają za dźwięk, scenografię i dokumentację.

Czas spektaklu nie przekroczy godziny.

Autorzy zespołu dzielą się zadaniami, przydzielając sobie obowiązki twórców sztuki teatralnej (reżyser, scenarzysta, scenograf, projektant kostiumu, ewentualnie operator światła i dźwięku, aktorzy), przy czym każdy uczeń będzie miał przydzielony konkretny zakres obowiązków (można wykonywać kilka zadań, np. być reżyserem i wykonawcą jednej z ról).

W czasie konsultacji zostanie przedstawiony  plan wykonania całości, na następnych zaprezentować, co zostało już zrobione.

Termin prezentacji: maj/czerwiec 2015 r.

Terminy konsultacji: piątki 2014 r./ czwartki 2015 r., poniedziałki oraz dni wolne od nauki (2-3 soboty).

Uwaga: (termin może ulec zmianie).

 

Informacje dodatkowe:

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz umiejętności zgodnych z

celami języka rosyjskiego - w gimnazjum, uczniowie głębiej wchodzą w

różne obszary przestrzeni edukacji teatralnej, historii, historii kultury (np. projektując

stroje), uczą się posługiwania sprzętem audiowizualnym (przy tworzeniu elementów

dekoracji, oświetlenia, dźwięku) i nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, wiążą w całość wiedzę z zakresu literatury, plastyki, muzyki, psychologii i filozofii.

 

Praca nad projektem:

- opracowanie informacji o poecie na płytce CD.

-  analiza literacka  bajki,

- opracowanie scenariusza,

- próby czytane,

- tworzenie scen metodą improwizacji,

- zadania aktorskie i budowanie konkretnych scen,

- opracowanie dekoracji, kostiumów i dźwięku,

- realizacja całości przedstawienia,

-prezentacja efektów własnej pracy we własnej szkole, w innych placówkach oświatowych, również w formie gazetki.

 

  

Plan pracy:

Czerwiec 2013 r.

 

1.     Spotkanie organizacyjne. Przydział obowiązków.

2.     Zebranie informacji o A. Puszkinie i nagranie na płytce CD.

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Wrzesień

1. Analiza literacka  bajki w języku polskim i rosyjskim.

2- (3). Wyjaśnianie znaczenia leksyki rosyjskiej.

 

Październik

1 - 2. Opracowanie scenariusza.

 

Listopad

1 - 2. Przydział ról. Próby czytane.

 

Grudzień

1-2. Tworzenie scen metodą improwizacji.

 

Styczeń

1. Wybór metody zaprezentowania bajki. Propozycje dekoracji.

2. Opracowanie kukiełek/ewentualnie kostiumów dla aktorów.

 

Luty

1 - 2. Próby czytane w połączeniu z ruchem scenicznym.

 

Marzec

1. Opracowanie dźwięku.

2. Praca nad dykcją.

 

Kwiecień/maj

1-4. Wykonywanie dekoracji.

 

Maj

1-3. Próby inscenizacji.

 

Czerwiec

1-3. Występ dla grup językowych gimnazjum i dla szkoły podstawowej (kl. I-IV).

   

Sprawozdanie z realizacji projektu

Projekt „Czy złota rybka musiała odpłynąć?” został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Wzięli w nim udział uczniowie klas II gimnazjum: Iga Sikorska (reżyser, narrator i żona rybaka), Filip Jurkun (rybak, również odpowiedzialny za dźwięk), Aleksandra Wojciechowska (rybka), Aleksandra Kamińska (II narrator) i Agnieszka Gilis (odpowiedzialna za zdjęcia).

Realizatorzy samodzielnie poszukiwali potrzebnych informacji o Puszkinie (także w zasobach internetowych), analizowali je, porządkowali i wykorzystywali do celów projektu. Poznali sylwetkę poety, autora „Bajki o rybaku i złotej rybce”, następnie zapoznali się z tekstem do analizy - polskim oraz rosyjskim. Ćwiczyli znajomość tekstu, dykcję i ruch sceniczny. Opracowali scenografię.

Przedstawili własne propozycje interpretacji bajki Puszkina i przekazali  za pomocą środków teatralnych, tworząc własne kreacje postaci. Z wielkim zaangażowaniem, poświęcając trzy soboty wykonali dekoracje i lalki.

Dzięki spotkaniom utrwalili posługiwanie się czynnym językiem, rozwinęli umiejętność rozumienia tekstu czytanego, jego analizę i interpretację. Poza tym  udoskonalili umiejętność pracy w zespole (a byli to uczniowie z trzech równoległych klas), kulturalnego dyskutowania i uzasadniania swojego zdania, słuchania innych i polemizowania, wspólnego tworzenia planów, dzielenia się pracą i brania odpowiedzialności za końcowy efekt. W twórczy sposób mieli okazję do wyzwalania własnej ekspresji twórczej. Opracowali głosowe interpretacje przydzielonych kwestii. Poznali wagę komunikacji niewerbalnej (gest, mimika, poza, kolor, strój itp.).

Zaprezentowali efekty swojej pracy w formie inscenizacji w języku polskim i rosyjskim w gimnazjum i w szkole podstawowej. Wykonali gazetkę ścienną. Przedstawienie i etapy pracy utrwalili na zdjęciach.

Małgorzata Maria Tomkiewicz

Sejny, 26 czerwca 2015 r.