Zapraszamy do udziału w nowym Projekcie C A G
Centrum Aktywności Gimnazjalisty - Kuźnia Młodzieżowych Przedsięwzięć i Projektów
>>dziennikarze    >>wolontariusze    >>radiowcy    >>teatr    >>Klub Młodego Odkrywcy <<Klub Odkrywcy fizyka>> >>poznajmy się lepiej    >>
Rady dla prezentera    >>Warsztaty Radio SMS  >>zdrowe życie - twórczy rozwój<<

Termin rozpoczęcia i zakończenia programu
01.08. 2007 r. - 15.12.2007 r.

CEL PROGRAMU
Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu sejneńskiego poprzez opracowanie i wdrożenie elementów lokalnych programów skoncentrowanych na podwyższaniu jakości edukacji, efektywności kształcenia i wychowania, a także poprzez wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem metodą projektu i wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego. Program ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w okresie ferii letnich i po zajęciach lekcyjnych oraz przygotowanie szkoły do realizacji programów edukacyjnych i aplikowania o środki Unii Europejskiej.

HARMONOGRAM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

nazwa zajęć sierpień wrzesień paździer. listopad grudzień (do 15)
Klub Młodego Odkrywcy X X X X X
I Ty możesz zostać Pitagorasem   X X X X
Moja cudowna kraina   X X X X
Koła przedmiotowe   X X X X
Komputerlandia   X X X X
Jestem Europejczykiem   X X X X
Nad rzeka Marychą...   X X X X
Teatr Karola Wojtyły   X X X X
Gitarą i piórem   X X X X
Pomaluj mój świat   X X X X
Szkoła z Tradycją   X X X X
Nasz Patron   X X X X
Pomóż sobie i innym   X X X X
Sobą być - dobrze żyć   X X X X
Zdrowe życie - twórczy rozwój   X X X X
Karta Europejczyka   X X X X
Młodzi Przedsiębiorcy   X X X X
Szkolne Koło Caritas   X X X X
Radio SMS X X X X X
Pozalekcyjne zajęcia dyd. - wyrównawcze   X X X X
Piłka siatkowa X X X X X
Piłka nożna X X X X X
Szachy X X X X X
Lekkoatletyka   X X X X
Zajęcia taneczne   X X X X
Zajęcia outdoorowe   X X X X

OPIS I UZASADNIENIE PROGRAMU
Program w sposób wszechstronny wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej z małego miasta i terenów wiejskich. Zaplanowane zajęcia w okresie ferii letnich oraz zajęcia pozalekcyjne obejmują realizację różnorodnych form edukacyjnych (praca metodą projektu, warsztaty, doświadczenia, zajęcia sportowe i artystyczne) zarówno przez uczniów uzdolnionych jak i uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Program odpowiada na potrzeby z zakresu wychowania, w tym profilaktyki młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz potrzebę kształtowania postaw patriotycznych.

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z WSKAZANIEM FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ
Program obejmuje treści całej podstawy programowej dla gimnazjum, a jednocześnie wprowadza wiele nowych obszarów spoza programów nauczania. Realizowane będą cele edukacyjne z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, wos, biologii, matematyki, języka niemieckiego, fizyki, chemii, geografii, plastyki, muzyki, wf, ścieżek edukacyjnych, religii, informatyki. Zastosowane zostaną nowoczesne formy pracy metodą projektu, warsztatu, dramy, i in., z wykorzystaniem technologii infomacyjnej. Podczas wszystkich zajęć realizowane będę przede wszystkim cele wychowawcze: integracja uczniów, odkrywanie świata wartości, czerpanie z bogactwa tradycji narodowej, regionalnej i dziedzictwa kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem idei patrona gimnazjum - Jana Pawła II.

ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU
 - trwały rozwój innowacyjnej, młodzieżowej formy łączącej wyrównywanie szans edukacyjnych z realizacją zainteresowań,- wzrost atrakcyjności pozalekcyjnych form pracy i spędzania czasu wolnego,
- przełamanie barier związanych z komunikacją i dialogiem w środowisku lokalnym,
- zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się, także przy użyciu multimediów,
- integracja środowiska lokalnego wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego,- bliższe poznanie przez młodzież elementów kultury i zasad społeczeństwa obywatelskiego,
- zdobycie nowych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,
- zaktywizowanie środowiska lokalnego, jego integracja wokół działań projektu,
- zaangażowanie się grupy rodziców w realizację projektu, która żywo interesuje się działaniami młodzieży,
- zainteresowanie grupy młodzieży z innych szkół z regionu Projektem, dzięki audycjom i wywiadom,
- udział przedstawicieli samorządów lokalnych i ośrodków kultury,
- podniesienie efektywności pracy z młodzieżą w szkole i środowisku pozaszkolnym,
- praca metodą projektu pozwoli młodym ludziom nabrać pewności siebie, wymienić swoje doświadczenia,
- aktywizacja młodych ludzi do działań na rzecz rówieśników, własnej społeczności - młodzież z powodzeniem
dzieli się w swoich szkołach doświadczeniami i przeżyciami z projektu.


Projekt dofinansowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.
"Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

organizator Projektu: Urząd Miasta Sejny
realizator Projektu: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach